ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

  • Т. В. Коваль
Ключові слова: Уповноважений Президента України, спеціалізований омбудсмен, Уповноважений Президента України з прав дитини, Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, Уповноважений Президента України із земельних питань, Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, Уповноважений Президента України з питань волонтерської діяльності

Анотація

Статтю присвячено аналізу основних норматив-но-правових документів у сфері правового регулюван-ня діяльності уповноважених Президента України. Досліджено хронологію виникнення та розвитку ін-ституту уповноважених Президента України. З’ясова-но, що нині в Україні працюють шість президентських уповноважених – з прав дитини; з прав людей з інва-лідністю; з питань реабілітації учасників бойових дій; із земельних питань; з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України; з питань волонтерської ді-яльності. Посада Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу наразі залиша-ється вакантною.

Установлено, що діяльність президентських уповноважених регулюється Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р., Указом Пре-зидента України «Про Положення про Офіс Прези-дента України» від 25 червня 2019 р. та спеціальними положеннями, подібними один до одного. Здебільшого вони складаються з чотирьох частин: у першій визна-чаються мета й принципи роботи уповноваженого, у другій і третій – завдання й права (відповідно до сфе-ри спеціалізації), у четвертій – особливості забезпечен-ня їхньої роботи.

Указано, що нормативно-правова база діяльності уповноважених Президента України є недосконалою та потребує подальшого розроблення (відсутність ви-мог щодо осіб, які претендують на посаду уповноваже-них Президента України, переліку їхніх обов’язків; законодавча невизначеність критеріїв оцінювання ефективності їхньої діяльності та шляхів взаємодії з парламентським омбудсменом тощо).

Посилання

1. Закриницька В. Омбудсмен з прав дитини в механізмі державного захисту прав, свобод і закон-них інтересів дітей: зарубіжний досвід. Вісник Акаде-мії правових наук України. 2012. No 4. С. 346–356.2. Ковалко Н. Щодо правового статусу Уповно-важеного Президента України з прав дитини. Часопис Київського університету права. 2013. No 2. С. 94–96.3. Лесько Н. Загальна характеристика правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини. Вісник Національного університету «Львів-ська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2015. No 827. С. 74–78.4. Сіра І. Становлення інституту Уповноважено-го з прав дитини в Україні. Державне управління: те-орія і практика. 2012. No 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_20.5. Корчевна Л., Левенець А. Інститут спеціалі-зованого омбудсмена в механізмі захисту прав людини та перспективи його запровадження в Україні. Вісник Одеського національного університету.Серія «Правоз-навство». 2018. Т. 23. Вип. 1. С. 7–14.6. Про контроль за діяльністю Служби безпеки України : Указ Президента України від 22.10.1998 No 1172/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172/98.7. Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України : Указ Президента України від 18.05.2007 No 427/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427/2007.
8. Питання Уповноваженого Президента Укра-їни з прав дитини : Указ Президента України від 11.08.2011 No 811/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811/2011.9. Про Положення про Уповноваженого Прези-дента України у справах кримськотатарського народу : Указ Президента України від 03.11.2014 No 841/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/841/2014.10. Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю : Указ Президента України від 01.12.2014 No 902/2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902/2014.11. Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій : Указ Президента України від 22.11.2018 No386/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386/2018.12. Про призначення Р. Лещенка Уповноваже-ним Президента України з земельних питань : Указ Президента України від 01.10.2019 No 727/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727/2019.13. Про призначення Р. Семенченка Уповноваже-ним з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України : Указ Президента України від 11.10.2019 No 744/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/744/2019.14. Про Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності : Указ Президен-та України від 04.12.2019 No 879/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879/2019.15. Про Положення про Офіс Президента України : Указ Президента України від 25.06.2019 No 436/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019.16. Про Положення про Адміністрацію Президен-та України : Указ Президента України від 02.04.2010 No 504/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010.17. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 No 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.
18. Питання забезпечення діяльності Президен-та України : Указ Президента України від 20.06.2019 No 417/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2019.
Опубліковано
2020-04-21