ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК РІЗНОВИД ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

  • Ю. С. Кононенко
  • С. В. Джолос
Ключові слова: державна влада, політична влада, монополія на насильство, виключні прерогативи держави, суверенітет

Анотація

У статті з’ясовано сутність, основні засади співвідно-шення і взаємодії державної і політичної влади. Окрес-лено єство монополії на законне застосування насиль-ства як однієї з визначальних рис держави. Виявлено властивості, що якісно відрізняють державну владу від політичної. Вказано на виключні прерогативи держав-ної влади. Зроблено застереження стосовно небезпеки зазіхання політичної влади на виключні прерогативи державної влади, а також стосовно небезпеки одер-жавлення всієї повноти та багатоманітності політичної влади тощо.

Автори дійшли висновку, що державна влада – це основний різновид політичної влади, що перебуває в руках панівного «режиму», здійснюється органами державної влади, визначає політику держави в пе-ріод свого правління (яка, в ідеалі, має відповідати ін-тересам держави) та володіє монополією на законне насильство. Головною рисою державної влади є моно-полія на законне застосування насильства, водночас насильство є джерелом утворення держави, знаряддям її панування та тим благом, що убезпечує суспільство від насильства з боку неуповноважених суб’єктів, зо-крема зовнішніх ворогів і злочинців. Тож, справедливе і виправдане в розумних межах державне насильство є благом.

Автори дійшли висновку, що основними властивос-тями, що якісно відрізняють державну владу від по-літичної є: служіння державному інтересу, виключне право на законне насильство, представництво всього народу, первинність, універсальний характер, створен-ня права державою, єдність державної влади в межах певної території, згуртованість суспільства державою, належність державі суверенітету та виключних преро-гатив тощо. Підкреслено неприпустимість злиття дер-жавної та політичної влади.

Посилання

1. Жаровська І. Правові підходи до встановлення місця публічної влади у контексті соціальної влади. Акту-альні проблеми держави і права. 2012. Вип. 64. С. 153–159.2. Кухта Б. Влада. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта та ін. ; за ред. Б. Кухти. Львів : Кальварія, 2003. С. 74–75.3. Каск Л. О признаках государства. Правоведе-ние. 1963. No 1. С. 26–37.4. Ким А. Государственна явласть и народное представительство в СССР. Томск, 1975. 216 с.5. Байтин М. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. 239 с.6. Ковальчук С. Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права. Вісник На-ціонального університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2018. No 1. С. 47–51.7. Кухта Б. Політика. Політична наука. Слов-ник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта та ін. ; за ред. Б. Кухти. Львів : Кальварія, 2003. С. 337–338.8. Кухта Б. Поліс. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта та ін. ; за ред. Б. Кухти. Львів : Кальварія, 2003. С. 336.9. Крестовська Н., Матвєєва Л. Теорія держави і права: Елементарний курс. 2-ге вид. Харків : Одіссей, 2008. 432 с.10. Креста І. Політична влада. Юридична ен-циклопедія. Київ : Видавництво «Українська енци-клопедія» ім. М.П. Бажана, 2002. Т. 4 : Н – П. URL: http://leksika.com.ua/14430309/legal/politichna_vlada (дата звернення: 30.01.2020).11. Рабінович П. Державна влада. Юридична енциклопедія. Київ : Видавництво «Українська енци-клопедія» ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 2 : Д – Й. URL: http://leksika.com.ua/10701026/legal/derzhavna_vlada (дата звернення: 30.01.2020).12. Кухта Б. Політична сила. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта та ін. ; за ред. Б. Кухти. Львів : Кальварія, 2003. С. 341.13. Боден Ж. Шесть книг о государстве. Антоло-гия мировой политической мысли : в 5-ти т. Москва : Мысль, 1999. Т. 2. С. 689–695.14. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Москва : Мысль, 2001. 478 с.15. Монополія на насилля. Вікіпедія : вільна ен-циклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мо-нополія_на_насилля (дата звернення: 30.01.2020).16. Вебер М. Избранные произведения / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Давыдова ; предисл. П. Гайден-ко. Пер. с нем. Москва : Прогресс, 1990. 808 с.17. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України.1996. No 30. Ст. 141.18. Оборотов Ю. Современное государство : основы теории : учебный курс. Одесса : Астропринт, 1998. 132 с.19. Шершеневичъ Г. Общая теорія права. Москва : Изданіе Бр. Башмаковыхъ, Типо-литографія Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1911.
20. Кормич А. Історія вчень про державуі право : навчальний посібник. Київ : Правова єдність, 2009. 312 с.
Опубліковано
2020-04-21