ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

  • С. М. Терницький
Ключові слова: принципи, принципи права, конкурс, державна служба, проходження служби, добір

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вче-них запропоновано авторське визначення поняття «принципи проведення конкурсу на державну служ-бу». Ґрунтуючись на аналізі існуючих норм і провівши паралель між процесуальним законодавством і цими нормами, ми виокремили такі процесуальні принци-пи: рівності, відкритості, змагальності, об’єктивності і неупередженості конкурсної комісії. Наголошується на доцільності законодавчого закріплення відповідних принципів. Визначено, що конституційні засади орга-нізації та функціонування сучасного державно-владно-го механізму – права і свободи людини і громадянина, принципи правової, демократичної держави, дер-жавний устрій, міжнародні норми – є пріоритетними у визначенні моделі державної служби та її принципів. З’ясовано, що Конституційні принципи, принципи трудового права і державного управління як основні по-ложення, що визначають об’єктивні закономірності та напрями реалізації державної влади, функцій і завдань її органів, впливають на становлення і розвиток дер-жавної служби, службово-трудових відносин, забезпечують їх планомірний розвиток на основі зв’язків, що виникають між окремими державними інституціями, та внутрішніх зв’язків, що мають місце у діяльності окремого органу чи його структурного підрозділу. Ок-реслено, що принципи, якими державні службовці керуються у своїй діяльності, є нормами їх поведінки, обов’язковими правилами для всіх державних орга-нів і державних службовців як в організаційному, так і у функціональному аспекті. Зроблено висновок, що під принципами проведення конкурсу на державній службі слід розуміти вихідні й основоположні заса-ди, ідеї, які лежать в основі здійснення відповідної діяльності. Їх дотримання має обов’язковий характер для всіх учасників відповідних правовідносин, що апріорі є запорукою для здійснення справедливого та якісного добору кадрів на службу. Констатуючи, що конкурс – це спеціальна процедура, варто виділити основні засади, властиві даному процесові.

Посилання

1. Колодій А.М. Принципи права України. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 208 с.2. Старилов Ю.Н. Аттестация кадров аппарата управления: на материалах аттестационной практи-ки советских органов ЦЧЭР : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 ; Харьковский юрид. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. Харьков, 1989. 16 с.3. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : Вид-во ФІНН, 2009. 728 с.4. Старилов Ю.Н. Курс общего административ-ного права : в 3-х т. Москва : НОРМА, 2002. Т. 3 600 с.5. Колпаков В.К. Адміністративне право Украї-ни : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 752 с.6. Оболенський О.Д. Державне управління і державна служба України: реформування у світлі сві-тового досвіду. Формування демократичного та ефек-тивного державного управління в Україні : матеріали наук.-практ. семінару, 11–12 березня 2002 р. / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 352 с.7. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. Київ : Атіка, 2003. 160 с.8. Розенбаум Ю.А. Формирование управленче-ских кадров: социально-правовые проблемы / отв. ред. В.И. Ремнев. Москва : Наука, 1982. 230 с.9. Битяк Ю.П. Державна служба в СРСР і розви-ток її демократичних основ. Київ : НМК ВО, 1990. 64 с.
10. Данильєва І.Є. Принципи організації та функ-ціонування державної служби в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 ; Ін-т законод. Вер-ховної Ради України. Київ, 2005. 21 с.
Опубліковано
2020-04-21