СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

  • А. В. Іванов
Ключові слова: інформаційне законодавство, інформаційно-правове забезпечення, сутність інформаційно-правового забезпечення, ознаки інформаційно-правового забезпечення, господарські процесуальні відносини, забезпечення господарських процесуальних відносин

Анотація

Господарські правовідносини є важливими для забезпечення економічного розвитку України, адже вони є одними з основних джерел наповнення дохідної частини державного бюджету, а також забез-печують фінансування різних державних економічних і соціальних програм. Між суб’єктами господарських правовідносин можуть виникати спори, які часто ви-рішуються у судовому порядку і наслідком яких може бути виникнення господарських процесуальних відно-син між судом та учасниками господарського спору. За сучасних умов ефективність правовідносин у будь-яких сферах життєдіяльності держави залежить від ефективного використання інформаційних ресурсів. Інформаційне забезпечення стало важливою складовою функціонування держави та життя кожного її громадя-нина, тому питання, пов’язані з інформаційно-право-вим забезпечення суспільних відносин, є актуальними на сучасному етапі. Дослідження інформаційно-право-вого забезпечення господарських процесуальних від-носин в Україні, його сутності й ознак є важливим із огляду на те, що вплив інформації на сфери, пов’язані із прийняттям рішень в інтересах і від імені держави, є особливо відчутним. У цій статті нами досліджено питання сутності й ознак інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в Україні. Встановлено, які підходи до розуміння сут-ності інформаційно-правового забезпечення наявні у науковій літературі нашої держави, у чому полягає специфіка кожної концепції у контексті інформаційно-правового забезпечення господарських процесуаль-них відносин в Україні. Проаналізовано інформаційне законодавство, яке урегульовує господарські процесу-альні відносини. Виділено ознаки інформаційно-пра-вового забезпечення господарських процесуальних від-носин в Україні.

Посилання

1. Про схвалення Стратегії розвитку інформа-ційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабі-нету Міністрів України від 15 травня 2013 р. No 386-р. Офіційний вісник України. 2013. No 44. С. 79. Ст. 1581. код акта 67438/2013.2. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06 листопада 1991 р. No 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 6. Ст. 56.3. Великий тлумачний словник сучасної україн-ської мови / гол. ред. В.Т. Бусел. Київ : Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.4. Павліченко Є. Напрями удосконалення інфор-маційно-правового забезпечення суб’єктів господарю-вання. Підприємництво, господарство і право. 2017. No 3. С. 155–158.5. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.6. Про Концепцію Національної програми ін-форматизації : Закон України від 04 лютого 1998 р. No 75/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. No 27–28. Ст. 182.7. Про інформацію : Закон України від 02 жовт-ня 1992 р. No 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 48. Ст. 650.8. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. No 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 32. Ст. 314.9. Про захист інформації в інформаційно-телеко-мунікаційних системах : Закон України від 05 липня 1994 р. No 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради Украї-ни. 1994. No 31. Ст. 286.10. Державне управління : словник-довідник / уклад. : В.Д. Бакуменко та ін. ; за заг. ред. В.М. Княз-єва, В.Д. Бакуменка. Київ : УАДУ, 2002. 228 с.
11. Микулець В.Ю. Інформаційно-правове за-безпечення безпеки дорожнього руху в Україні: суть та значення. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. No 2(10). URL: http:lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14mvystz.pdf (дата звернення 27.11.2019).12. Іванов Д.А. Інформаційно-правові основи за-безпечення безпеки мореплавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. ун.-т «Одеська юри-дична академія». Одеса, 2008. 19 с.13. Горовий В.М. Соціальні інформаційні кому-нікації, їх наповнення і ресурс. МАН України, Нац. б-ка акад. України ім. В.І. Вернадського; наук. ред. Л.А. Дубровіна. Київ, 2010. 360 с.14. Струкова К. Інформаційно-правове забезпе-чення системи безоплатної правової допомоги. Акту-альні проблеми правознавства. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. No 4. С. 133–138.
15. Хромченко Л.Г. Організація інформаційної діяльності. Теоретичні основи : навчальний посібник. Харків : МСУ Харків, 2008. 351 с.
Опубліковано
2020-04-21