ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

  • О. С. Доценко
Ключові слова: суб’єкти протидії організованій злочинності, принципи

Анотація

Стаття присвячена основоположним засадам – принципам адміністративно-правового механізму про-тидії організованій злочинності в сучасних умовах. Звернута увага, що специфіка діяльності суб’єктів протидії організованій злочинності потребує від кож-ного з них постійно виявляти позитивні тенденції і прорахунки з протидії організованій злочинності, своєчасно реагувати на них, забезпечувати єдність і злагодженість у протидії організованій злочинності, що досягається ступенем дотримання принципів їх-ньої діяльності.

У статті наводяться наукові дискусії щодо розу-міння поняття «принцип» і визначається, що, незва-жаючи на багатогранність їх застосування в різних сферах суспільного життя, функціонування держави, однозначного підходу до їх розуміння та класифіка-ції немає. Автором наведено визначення принципів і запропоновано їх класифікацію виходячи з предмета дослідження – протидії організованій злочинності.

Узагальнивши різні погляди науковців, систе-му принципів адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності, автор поділяє їх на дві групи: загальноправові й організаційні. До за-гальноправових принципів зараховано верховенство права, законність і дисципліну. Організаційні прин-ципи, виходячи зі специфіки протидії організованій злочинності, поділено на загальні: об’єктивність, конкретність, ефективність, чіткий розподіл функці-ональності, поєднання єдиноначальності й колегіаль-ності, взаємодія різних гілок влади (суб’єктів протидії організованій злочинності), системний (комплексний) підхід, відкритість; спеціальні: якісний відбір і роз-становка персоналу, поєднання негласних і гласних заходів, наступальність. Розкрито зміст і сутність цих принципів.

Зроблено висновок, що принципи адміністратив-но-правового механізму протидії організованій зло-чинності – це система однаково значимих, взаємо-пов’язаних і взаємодоповнюючих основних положень, які переважно закріплені в нормативно-правових ак-тах і спрямовані на забезпечення ефективної діяль-ності суб’єктів протидії організованій злочинності, відповідають закономірностям розвитку суспільства й меті протидії організованій злочинності.

Посилання

1. Грохольський В.Л. Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Національний ун-т внутр. справ. Xарків, 2004. 425 с.40"Юридична енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана. Київ : Укр. енцикл., 1998–2004. Т. 5 : П-С. 736 с.3. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 1998. Т. 3 : ОБЕ-РОБ. 927 с.4. Ямполськая Ц.А. О принципах государствен-ного управления. Некоторые методологические аспек-ты. Советское государство и право. 1967. No 3. С. 3–5.5. Кузнецов И.Н. Научные основы управления государством. Москва : Знание, 1980. 186 с.6. Бандурка О.М. Управління в органах внутріш-ніх справ України : підручник. Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. 480 с. 7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций. Москва : Юрид. лит., 1997. 400 с.8. Нижник Н.Р. Природа та зміст адміністра-тивної реформи в України. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / наук. кер. В.В. Цвєтков. Київ : Оріяни, 1998. 364 с.9. Грохольський В.Л. Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинні-стю. Право і безпека. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. Т. 2. No 3. С. 65–69.10. Конституція України (у редакції від 30.09.2016). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звер-нення: 20.01.2020).11. Рабинович М.П. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. 9-е вид., зі змінами. Львів : Край, 2007. 192 с.12. Про організаційно-правові основи бороть-би з організованою злочинністю : Закон Українивід 30.06.1993 No 3341-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. No 35. Ст. 358.13. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави : Закон України від 19.06.2003 No 975-IV. Ві-домості Верховної Ради України. 2003. No 46. Ст. 366.
14. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-ни. Відомості Верховної Ради України. 2013. No 9–10, 11–12, 13. Ст. 88 (зі змінами).
Опубліковано
2020-04-21