ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ

  • Л. В. Дундич
Ключові слова: генезис, становлення, розвиток, кримінальна відповідальність, службова недбалість

Анотація

У статті автор досліджує генезис кримінальної від-повідальності за службову недбалість.

Автор наголошує, що службова недбалість – це діяння, яке є невід’ємною ланкою в єдиному ланцюгу службових злочинів, протидія яким загалом забезпе-чує внутрішній суверенітет публічної влади, захист людини та інших цінностей від недобросовісної діяль-ності її представників.

Зазначено, що історичними передумовами кримі-нальної відповідальності за службову недбалість були геополітичні процеси на території сучасної Україн-ської держави, формування її територіальної цілісно-сті, діяльності інститутів публічної влади.

Послідовно досліджуючи історичний аспект кримі-нальної відповідальності посадових і службових осіб від часів Київської Русі, автор розкриває становлення інституту службової недбалості в законодавстві.

Одним із найважливіших аспектів статті є поста-новка проблеми форми вини в разі вчинення службової недбалості.

Автор доводить, що необхідно звертатися до пози-тивного досвіду дослідження кримінальної відпові-дальності за службову недбалість попередніх років з метою її вдосконалення в сучасних умовах розбудови правової держави України.

Значна увага в статті присвячена аналізу норматив-ного закріплення службової недбалості в криміналь-ному законодавстві радянського періоду. Указано, що в перших Кримінальних кодексах поряд із прогресив-ними ідеями щодо опису об’єктивної сторони складу злочину, зокрема формулювання матеріального складу злочину з переліком альтернативних наслідків, відсут-ня винність як ознака злочину загалом.

Автор пропонує, спираючись на доктринальні поло-ження української кримінально-правової науки, здійс-нити ревізію складу службової недбалості в криміналь-ному законі.

Посилання

1. Cтупа В.Ф. Службова недбалість як нетиповий злочин серед кримінальних посягань у сфері службо-вої діяльності.Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів України : Все-українська наук.-практ. конф. (Херсон, 31 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. О.О. Шкути. Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2019. С. 189–192.2. Чуруьпу"Е0 Краткая редакция Правды Русской: Происхождение текста. Киев, 2009. 60 с.3. Проценко Ю.Л. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV вв.). Волгоград, 2001. С. 36–37.4. Кочерга В.А. История становления российско-го уголовного законодательства об ответственности за халатность. Современные проблемы уголовной полити-ки : материалы V Международной научно-практ. конф. (г. Краснодар, 3 октяб. 2014 г.) / под ред. А.Н. Илья-шенко. Краснодар, 2014. С. 18–20.5. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Москва, 1985. Т. 2. С. 501–517.6. Кочерга В.А. Халатность: содержательные, ком-паративистские, правоприменительные аспекты : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2017. 204 с.7. Максимович Р.Л. Кримінальна відповідаль-ність за службову недбалість в історії вітчизняного кримінального законодавства. Науковий вісник Львів-ського державного університету внутрішніх справ. Серія «Юридична». 2009. Вип. 2. С. 165–171.8. Полное собрание законов Российской импе-рии: Первое собрание (1649–1825). Санкт-Петербург : Тип. 2-го отд. Собственной канцелярии Его им-ператорского величества, 1830. Т. 5. 780 с. URL: http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php.9. Уложение о наказаниях уголовных и исправи-тельных 1885 г. / изд. Н.С. Таганцев. 7-е изд., перес-мотр. и доп. Санкт-Петербург, 1992. 426.10. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Москва, 1988. Т. 6. 432 с.11. Михайленко П.П. Борьба с преступностью в Украинской ССР : в 2 т. Киев, 1966. Т. 1. 832 с.
12. Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й., Святоць-кий О.Д. Хрестоматія з історії держави і права України. Київ, 1997. Т. 2. 800 с.13. Борков В.Н. Основные признаки должностной халатности (ст. 293 УК РФ). Вестник Омского универ-ситета. Серия «Право». 2014. No 1 (38). С. 184–190.14. Кримінальний кодекс Української РСР: офіці-альний текст із змінами на 1 вересня 1958 р. та з додат-ками постатейно систематизованих матеріалів. Київ, 1958. 162 с.15. Володавська О.С. Історичний аспект станов-лення кримінальної відповідальності за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи при-ватного права незалежно від організаційно-правової форми. Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків, 2013. No 5. С. 43–53.
16. Кримінальний кодекс України: текст із зміна-ми і доповненнями, опублікованими станом на 1 верес-ня 1999 р. Львів, 1999. 194 с.
Опубліковано
2020-04-21