ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУВ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • І. Л. Желтобрюх
Ключові слова: адміністративне судочинство, зарубіжний досвід застосування заходів процесуального примусу, процесуальний штраф, процедура застосування заходів процесуального примусу

Анотація

Досліджуються зарубіжні практики протидії злов-живанню процесуальними правами й іншим проце-суальним правопорушенням за допомогою заходів процесуального примусу. За підсумками дослідження обґрунтовується висновок про те, що для вдосконален-ня законодавства України про адміністративне судо-чинство в цій частині значний інтерес представляють положення національного законодавства закордонних країн щодо висловлення попередження про накладен-ня адміністративного штрафу, застосування заходів процесуального примусу за неявку на судове засідан-ня та можливість суду порушити питання про заміну представника суб’єкта владних повноважень. Також розумним кроком є запозичення декількох заходів процесуального примусу, з-поміж яких попереджен-ня або публічний осуд, попереднє застереження, об-меження доступу до суду на майбутнє та компенсація наслідків правопорушення на користь іншого учас-ника справи. Крім того, корисними для вітчизняного адміністративного судочинства можуть бути обмежу-вальний припис, попереднє застереження та можли-вість за заявою сторони справи або за ініціативою суду зобов’язати представника сторони справи або пред-ставника її опонента покрити її необґрунтовані витра-ти на ведення справи. До того ж позитивним досвідом для України можуть бути: надання сторонам у справі пільгового періоду для виправлення процесуального правопорушення, якщо воно було виявлено іншою сто-роною; положення про засади обрання конкретних за-ходів процесуального примусу, а також те, що судове рішення про застосування процесуальної санкції має містити докладне описання правопорушення й обґрун-тування виду та розміру санкції, що застосовується.

Основою для подальшого вдосконалення вітчизня-ного адміністративно-процесуального законодавства може слугувати особливий порядок зняття наслідків застосування до сторони заходів процесуального при-мусу, відповідно до якого під час вирішення питання про це враховуються: серйозність і значущість нена-лежного виконання процесуальних правил стороною справи (якщо воно значно не ускладнило судове прова-дження, суд може зняти санкцію); причини порушен-ня процесуальних правил (якщо причина порушення є поважною, суд схилятиметься до зняття санкції, але невиправдане пропущення процесуальних строків такою причиною не вважається); усі інші обставини справи, насамперед ті з них, які визначають необхід-ну швидкість судового провадження, вартість судових процедур у конкретній справі тощо.

Посилання

1. Code of Administrative Court Procedure : Federal Republic of Germany Statute of 19 March 1991. Status as of 22 December 2010. URL: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=292#50.2. Law on Proceedings Before Administrative Courts : Statute of Poland of 30 August 2002 No 1302, as amended by: Dziennik Ustaw of 2018, item 1467. Administrative Justice in Poland. LegislativeActs : 5th edition / Supreme Administrative Court of Poland. Inowrocław : POZKAL Printing House, 2018. P. 37–153.3. Code of Administrative Justice : Statute of France of 4 May 2000. Status as of 11 November 2013. URL: https://www.legislationline.org/download/id/4503/file/France_code_of_administrative_justice_as_of_07.2013_fr.pdf.4. Administrative Justice in Europe – Report for Austria : Questionnaire related the administration control list and typology in the 25 Member States of the European Union. URL: https://www.legislationline.org/download/id/5273/file/Austria_Administrative-Justice_Report_en.pdf.5. Code of Civil Procedure : Federal Republic of Germany Statute of 5 December 2005. Status as of 10 October 2013. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html.6. Leesfield I. The Proper Use of Sanctions in Litigation- The Overlooked Weapon in Today’s Atmosphere. Maryland trial lawyers association annual convention (Baltimore, Marlyand, December 2, 2000). URL: https://www.leesfield.com/the-proper-use-of-sanctions-in-litigation-the-overlooked-weapon.html.7. Richmond D. Alternative Sanctions in Litigation. New Mexico Law Review. 2017. No 209. P. 206–249. URL: https://digitalrepository.unm.edu/nmlr/vol47/iss2/2.8. The Court of Appeals of Washington, Division One, State v. S. H., 5 September 2000, 102 Wn. App. 468. URL: https://casetext.com/case/state-v-sh-3.9. United States Federal Rules of Civil Procedure : Rule 11 “Signing Pleadings, Motions, and Other Papers; Representations to the Court; Sanctions”. URL: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_11.10. U. S. Supreme Court, Chambers v. Nasco, Inc., 6 June 1991, No 90–256. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/501/32/.11. Judiciary for England and Wales. The Administrative Court Judicial Review Guide 2018. URL: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/11/Admin_Court_JRG_2018_content_v3_web.pdf.12. United Kingdom Civil Procedure Rules of 1998 No 3132. Status of 28 November 2019. URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules.13. Holloman E., Hall J. Frivolous and Bad Faith Claims: Defense Strategies in Employment Litigation : A Lexis Practice Advisor Practice Note. 17 p.14. United States District Court, E. D. Pennsylvania, Huggins v. Coatesville Area School District, 29 Octrober 2009, No No 07–4917, 09–1309. URL: https://casetext.com/case/huggins-v-coatesville-area-school-district-4.15. United States Supreme Court, Goodyear Tire & Rubber Co. v. Haeger, 18 April 2017, No 15–1406. URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-1406_db8e.pdf.16. United States Court of Appeals, Fifth Circuit, Dailey v. Vought Aircraft, 5 June 1998, 141 F.3d 224. URL: https://casetext.com/case/dailey-v-vought-aircraft-company.
17. England and Wales Court of Appeal (Civil Division), Mitchell M.P. v. News Group Newspapers Ltd (CA), 27 November 2013, EWCA Civ 1537. URL: https://www.5rb.com/case/mitchell-mp-v-news-group-newspapers-ltd-ca/.
Опубліковано
2020-04-21