НЕДОЛІКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ І СПОРТ»

  • В. А. Капличний
Ключові слова: фізична культура, фізкультура, спорт, здоров’я, фізичне виховання

Анотація

У науковій статті визначено поняття нормативно-пра-вового регулювання у сфері спорту. Здійснено аналіз норма-тивно-правового регулювання сфери спорту й виокремлено проблемні питання спеціального нормативно-правового акта – Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Визначено, що нормативно-правове регулювання у сфері спорту – це система законодавчих і підзакон-них нормативно-правових актів, які врегульовують суспільні відносини щодо організації та проведення спортивних заходів і змагань, забезпечення рухової активності людей різних вікових груп і фізичного ста-ну під час їхнього дозвілля для зміцнення здоров’я, сприяють інформаційній обізнаності населення щодо зайнятості спортивною діяльністю.

Система нормативно-правових актів у сфері спор-ту, на нашу думку, поділяється на міжнародні акти; норми фундаментальні, які визначать пріоритетність зайняття спортом, різні види спортивної діяльності, популяризують спорт на міжнародній арені та сприя-ють спортивному процвітанню й досягненням в спор-ті, і норми спеціального законодавства, тобто система актів, які врегульовують відносини щодо особливостей зайняття певним видом спорту, визначають та органі-зовують порядок здійснення спортивної діяльності.

Доведено необхідність прийняття Указу Президен-та України «Про затвердження концепції з реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на період до 2025 року».

Суб’єкти публічного адміністрування сфери спор-ту – це система організаційно-структурних утворень, які наділені владними повноваженнями, на законних підставах здійснюють свою діяльність у сфері спорту з метою виконання покладених на них обов’язків і, відпо-відно, задоволення публічних інтересів щодо створення належних правових, економічних, організаційних, со-ціально-культурних умов для реалізації прав і свобод фізичних і юридичних осіб, забезпечення реалізації рів-ного доступу до фізкультурно-спортивної діяльності.

Посилання

1. Code du sport (Version au 31 mars 2011). URL: www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20110412.2. Чередник Р.В. Спорт як сфера правового регу-лювання: загальнотеоретичний аспект. Актуальні про-блеми держави і права. С. 656-562.3. Рибчич І.Є. Правові аспекти державного управління сферою фізичної культури і спорту в Укра-їні. Державне будівництво. 2015. No 1. С. 1-10. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-1/doc/5/02.pdf.4. Завальнюк О. Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності. Право. Серія 18 «Еконо-міка і право». 2014. Вип. 26. С. 136-142. URL: file:///C:/Users/VIP/Downloads/Nchnpu_018_2014_26_22%20(1).pdf.5. Спорт на часі? Тенденції в законодавстві на 2019 рік. Юридична газета. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/sport-na-chasi-tendenciyi-v-zakonodavstvi-na-2019-rik.html.6. Бордюгова Г. Акти міжнародного спортивного законодавства як основа формування відповідної галу-зі міжнародного права. Віче. 2009. No 3. С. 12-14.7. Нікітенко С.В. Особливості нормативно-пра-вового регулювання фізичного виховання і спорту в Україні. Public administration and local government. 2016. No 1 (28). С. 95-100.8. Пешин Н.Л., Бомановский Б. Правовые про-блемы и особенности государственного регулирования спорта в России и Польше. Конституционное и муни-ципальное право. 2012. No 11. URL: http://center-bereg.ru/f305.html.9. Алікова О.М. Організаційно-правові форми ді-яльності державних органів у сфері фізичної культури і спорту. Актуальні проблеми держави і права : збір-ник наукових праць. 2015. Вип. 25. С. 210-214.10. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 року No 3808-XII. Відомості Верхов-ної Ради України. 1994. No 14. Ст. 80.
11. Законодавче та нормативно-правове забез-печення розвитку спорту вищих досягнень в Україні / М.П. Костенко, В.П. Карленко, А.В. Домашенко, Є.В. Імас та ін. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2003. No 1. С. 13.
Опубліковано
2020-04-21