ДО ПИТАННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • К. В. Кравченко
Ключові слова: діджиталізація, електронний суд, апеляційне провадження, міжнародний досвід, цифрові технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу діджита-лізації на інститут апеляційного провадження в Укра-їні. Розглянуто поняття «діджиталізація», зокрема як триаспектну категорію, що дозволяє розкрити сутність зазначеного вектора розвитку правосуддя. Обґрунтовано, що діджиталізація докорінно змінює парадигму публічної комунікації. Наголошено на до-цільності використання міжнародного досвіду під час трансформації інституту апеляції в Україні. Пов’язано це з тим, що в сучасних умовах, які характеризуються швидким упровадженням цифрових технологій у всі сфери життя, уряд будь-якої країни світу має володіти відповідним інструментарієм, що забезпечує процеси ухвалення рішень у питаннях формування цифрової економіки та діджиталізації судової системи. У зв’яз-ку із цим особливого значення набувають питання пра-вового забезпечення діджиталізації судів. Окреслено правове підґрунтя для застосування цифрових техно-логій у системі правосуддя. З метою розуміння напря-мів розвитку інституту апеляції ці напрями визначе-ні з урахуванням міжнародного досвіду, на прикладі Естонії, Гонконгу, Великобританії, Бразилії й інших країн. Акцентовано увагу на принципі «судді повинні ухвалювати рішення з урахуванням усіх обставин», зазначені країни Азії, Латинської Америки, Євро-пи, де він застосовується. Наголошено на проблемах застосування Єдиної судової інформаційно телекому-нікаційної системи. Зазначено, що напрям діджиталі-зації та підлаштування її під потреби громадян, юри-дичних осіб стає одним з основних векторів розвитку інституту апеляції на найближчі роки. Діджиталізація інституту апеляційного провадження передбачає зміни у процедурах апеляційного провадження, урегульова-ні законодавством у форматі “end-to-end direct online procedure”. Результатами такого формату взаємодії є: «осучаснення» інституту апеляційного провадження завдяки спрощенному доступу до апеляційних адмі-ністративних судів; підвищення оперативності пере-гляду судових рішень; підвищення рівня економічно-сті процедури перегляду судових рішень судів першої інстанції; оперативність отримання інформації стей-кхолдерами й інші позитивні моменти.

Посилання

1. В Украине запустили мобильное приложение «Дія» («Государство в смартфоне»). URL: https: //pravo.ua/v-ukraine-zapustili-gosudarstvo-v-smartfone-dija/.2. Туль С. Сучасні методики інтегральної оцін-ки діджиталізації світової економіки та ринку пра-ці. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 42. С. 12. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/42_2019.pdf.3. Данилишин Б. Про драйвери зростання. Які го-ловні тактичні завдання економічного розвитку Укра-їни? URL: https: //day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/pro-drayvery-zrostannya.4. Vectors of Digital Transformation. OECD Digital Economy Papers. No 273. OECD Publishing. Paris, 2019. URL: https://doi.org/10.1787/5ade2bba-en.
5. Мищенко И. Качественных решений и един-ства практики можно достичь только диджитали-зировав суды. URL: https: //jurliga.ligazakon.net/analitycs/191352_kachestvennykh-resheniy-i-edinstva-praktiki-mozhno-dostich-tolko-didzhitalizirovav-sudy---sudya-kkhs-vs-ivan-mishchenko.6. Кобенко О.Діджиталізація як нова ера роз-витку корпоративного права. URL: https: //sud.ua/ru/news/blog/145948-didzhitalizatsiya-yak-nova-era-rozvitku.7. Мороз В. Електронний суд: міф чи реальність? URL: http: //yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/elektronniy-sud-mif-chi-realnist.8. Положення про автоматизовану систему до-кументообігу суду, затверджене рішенням Ради суд-дів України від 26 листопада 2010 р. No 30 (у редак-ції рішення РСУ від 12 квітня 2018 р. No 16). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10/sp:side:max15.9. Цифрове відображення. URL: https://pravo.ua/articles/cifrove-vidobrazhennja.10. Кодекс адміністративного судочинства Укра-їни : Закон України від 6 липня 2005 р. No 2747–IV. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/ 2747-15. 11. Про повернення на доопрацювання проєкту Положення про Єдину судову інформаційно-телеко-мунікаційну систему : рішення Вищої ради правосуд-дя від 28 лютого 2019 р. No 624/0/15–19. URL: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS31575.html.12. Kлауке М. Електронне судочинство – основа відсутності корупції в судовій системі. URL: https://nv.ua/ukr/biz/markets/elektronne-sudochinstvo-osnova-vidsutnosti-korupciji-v-sudoviy-sistemi-martin-klauke-50058505.html. 13. Муха Д. Електронний суд: в чому проблема? URL: http: //yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/elektronniy-sud-v-chomu.
14. Венгриняк Х. Все, що потрібно знати про елек-тронний суд. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/vse-shcho-potribno-znati-pro-elektronniy-sud.html.
Опубліковано
2020-04-21