АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЧОРНОГОРІЇ

  • О. В. Кузьменко
  • В. Г. Чорна
Ключові слова: міжнародне економічне співробітництво, Європейський Союз, напрями розвитку міжнародного економічного співробітництва, галузі народного господарства, зовнішня політика держави

Анотація

Передбачаються роботи в таких напрямах: 1) передача сучасних будівельних технологій у сфе-рі житлового та промислового будівництва; 2) участь у модернізації залізниці та суднобудівної галузі Чор-ногорії, постачання рухомого складу та локомотивів; 3) постачання до Чорногорії міських і міжміських автобусів; 4) експорт продуктів харчування й орга-нізація їх виробництва в Чорногорії; 5) розширення військово-технічного співробітництва; 6) постачання сучасних енергозберігаючих технологій для житлово-го та промислового будівництва, зокрема для готелів; 7) створення виробництва сонячних радіаторів для про-мислових і приватних будинків; 8) активізація інвес-тиційної діяльності; 9) будівництво експлуатація елек-тростанцій та виробництво електроенергії.

Підбиваючи підсумок викладеному, уважає-мо, що сьогодні Чорногорія чітко визначила вектор розвитку зовнішньої і внутрішньої політики. Вона є не тільки кандидатом на вступ до Європейського Союзу, а й членом НАТО, що демонструє відсутність альтернативного шляху в бік євразійських партне-рів. До того ж Чорногорія цілком підтримує політи-ку Брюсселя, що проявляється в діях уряду, як-от приєднання до європейських санкцій, накладених на Росію у 2014 році. Тут же має сенс уточнити, що Чорногорія більшою мірою задовольняє вимоги Єв-ропейського Союзу для прийняття її повноцінним членом. Так, згідно зі звітами, Європейський Союз позитивно оцінює виконання Чорногорією відпо-відних вимог, що наближує її вступ до цього Союзу у 2025 році. Саме тому, оцінюючи сучасну чорногор-ську політику, треба зауважити, що вона всеохоплю-ючі спрямована на реалізацію вимог Європейського Союзу, що не дозволяє державі вести більш багато-векторну політику, незважаючи на зростання запиту з боку громадськості.

Посилання

1. Економіка Чорногорії. URL: http://vasilevych.lviv.ua/ekonomika-chornogoriji.html.2. Montenegro. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html.3. Пріоритетні інфраструктурні проєкти Чорно-горії : інформаційно-аналітична довідка. URL: Users/kov21/Downloads/Offer_Montenegro_dod.pdf.4. Economic summary – Montenegro 2018. URL: https://china-cee.eu/2019/01/14/montenegro-political-briefing-economic-summary-montenegro-2018.5. Економічне співробітництво. URL: http://montenegroconsulate.kiev.ua.6. Turkey – Montenegro. URL: http://rtais.wto.org/ UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=708.
7. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чорногорією : інформаційна довідка. URL: https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2019/09. 8. Почете консульство Чорногорії в України. URL: http://montenegroconsulate.kiev.ua/.9. Посольство України в Чорногорії. Торго-вельно-економічне та інвестиційне співробітництво України та Чорногорії. URL: http://www.mfa.gov.ua/montenegro/ua/news/detail/25871.htm.
10. Free Trade Agreement between the Government of Montenegro and the Government of Ukraine. URL: http://www.mek.gov.me/en/news/135409/Free-Trade-Agreementbetween-the-Government-of-Montenegro-and-the-Government-of-Ukraine.html.
Опубліковано
2020-04-21