ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІДВАНАДЦЯТИ ПРИНЦИПАМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • Б. О. Логвиненко
Ключові слова: принципи, охорона здоров’я, медична реформа, міжнародні стандарти, національні системи охорони здоров’я

Анотація

Статтю присвячено проблемі відповідності медичної реформи в Україні дванадцяти принципам організації охорони здоров’я. Звернуто увагу на те, що сфера охо-рони здоров’я ґрунтується на багатьох принципах, ча-стина з яких закріплені в нормативно-правових актах, а інша – у наукових позиціях, відображених у працях науковців і фахівців у медичній та правовій сферах.

Розкрито відповідність медичної реформи кожному із дванадцяти принципів організації охорони здоров’я для кожної національної системи. Такими принципами є: 1) визначення умов праці медиків з урахуванням по-зиції громадських лікарських організацій у будь-якій системі охорони здоров’я; 2) право пацієнта на вільний вибір лікаря, а лікареві – право вибору пацієнта, не об-межуючи водночас їхніх прав; 3) відкритість будь-якої системи охорони здоров’я для всіх лікарів, які мають право на практику на прийнятних умовах; 4) вільний вибір лікарем місця своєї практики за фахом; 5) адек-ватне представлення представників медичної спільно-ти в усіх державних інститутах, що мають відношення до проблем охорони здоров’я; 6) дотримання конфіден-ційності відносин лікаря та пацієнта всіма учасниками відносин; 7) гарантії моральної, економічної та профе-сійної незалежності лікаря; 8) адекватні оцінка й оп-лата праці лікаря; 9) диференціація гонорару лікаря залежно від характеру медичної послуги та за участю представників медичної спільноти; 10) оцінка якості й ефективності медичної допомоги лише лікарями, керуючись більшою мірою регіональними, ніж націо-нальними стандартами; 11) відсутність жодних обме-жень для лікаря у виборі препаратів і призначень лі-кування, адекватних сучасним стандартам, в інтересах пацієнта; 12) поглиблення професійних знань і підви-щення професійного рівня лікарем.

Обґрунтовано, що в реалізації медичної реформи в Україні недостатньо враховано питання регіонального підходу, позиції професійних медичних організацій та формування прозорих і адекватних механізмів обраху-вання заробітної плати медичних працівників в державі.

Посилання

1. Загальна теорія права : підручник / за заг. ред. М. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.2. Основи законодавства України про охоро-ну здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. No 2801–XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. No 4. Ст. 19.3. Про застосування трансплантації анатоміч-них матеріалів людині : Закон України від 17 травня 2018 р. No 2427–VIII. Відомості Верховної Ради Украї-ни. 2018. No 5. С. 5. Ст. 31.4. Про схвалення Концепції реформи фінан-сування системи охорони здоров’я : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. No 1013-р. Офіційний вісник України. 2017. No 2. С. 175. Ст. 50. Код акта 84419/2016.5. Про державні фінансові гарантії медичного об-слуговування населення : Закон України від 19 жовт-ня 2017 р. No 2168–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. No 5. С. 5. Ст. 31.6. Про підвищення доступності та якості медич-ного обслуговування у сільській місцевості : Закон України від 14 листопада 2017 р. No 2206–VIII. Відомо-сті Верховної Ради України. 2018. No 5. С. 17. Ст. 32.7. Женевська декларація : міжнародний до-кумент від 1 вересня 1948 р. / Всесвітня медична асоціація. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_001/print.8. Карамишев Д., Удовиченко Н. Основні прин-ципи функціонування системи охорони здоров’я в контексті загальнолюдських цінностей соціальної держави. Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдоско-налення) : матеріали II Всеукраїнської науково-прак-тичної конференції, 17–18 квітня 2008 р., м. Львів. С. 129–136.9. Державне управління реформуванням сис-теми охорони здоров’я в Україні : навчально-наукове видання / авт. кол. : М. Білинська та ін. ; за заг. ред. М. Білинської. Київ ; Львів : НАДУ, 2012. 240 с.10. Дейниховська К. Європейські принципи та методи функціонування системи охорони здоров’я (на прикладі Франції та Іспанії). Державне будівництво. 2008. No 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_68.11. Щирба М. Фінансова доступність охорони здо-ров’я: проблеми правового статусу пацієнтів. Науко-вий вісник Ужгородського національного університе-ту. 2016. С. 23–26.12. Литвиненко М. Принципи національної сис-теми охорони здоров’я в Україні. Теорія та прак-тика державного управління. 2015. No 2 (49). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/12.pdf.13. Досвід країн Європи у фінансуванні галу-зі охорони здоров’я. Уроки для України. 2002. URL: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/14_reviewbook_uk.pdf.14. Чернецький В. Принципи організації охорони здоров’я населення. Теорія та практика державного управління. 2012. No 4 (39). С. 278–285.15. Дванадцять принципів організації охорони здоров’я для будь-якої національної системи охорони здоров’я : міжнародний документ від 1 жовтня 1963 р. / Всесвітня медична асоціація. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_004.16. США. Італія. Дванадцять принципів на-дання медичної допомоги в будь-якій націо-нальній системі охорони здоров’я. URL: http://healthy-society.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=356:2011-07-15-11-54-10&catid=35:2011-04-19-08-30-36&Itemid=57.17. Звернення професійної медичної спільно-ти до Президента України. Укрінформ. 25.04.2019. УМЕС. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2688243-ukrainska-medicna-ekspertna-spilnota-zvernenna-do-novoobranogo-prezidenta-ukraini.html.18. Декларація стосовно незалежності та профе-сійної свободи лікаря, прийнята 30 жовтня 1986 р. / Всесвітня медична асоціація. Ранчо Міраж, Калі-форнія, США. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_326.19. Про затвердження Методики розрахунку вар-тості послуги з медичного обслуговування : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 No 1075. Офіційний вісник України. 2018. No 4. С. 158. Ст. 180. Код акта 88682/2018.
20. Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів : наказ МОЗ України від 22 лютого 2019 р. No 446. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33264.html.
Опубліковано
2020-04-21