ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

  • О. О. Мамалуй
Ключові слова: юридичний факт, класифікація, податкові відносини, підстави виникнення, зміни та припинення податкових відносин

Анотація

У науковій роботі проаналізовано підходи до визна-чення фундаментального теоретичного поняття «юри-дичний факт» з погляду різних авторів, а також визна-чено розбіжності в детермінації поняття «юридичний факт» у наукових дослідженнях. З огляду на наявність таких розбіжностей автором запропоновано власне визначення поняття юридичного факту як визначеної гіпотезою норми права обставини об’єктивної дійсно-сті (одинична обставина) або ж комплексу обставин (юридичний склад), з наявністю яких у праві передба-чаються виникнення, зміна або ж припинення право-вих відносин, у рамках яких відповідні суб’єкти права реалізують належні їм права й обов’язки. Здійснено порівняльний аналіз ознак, притаманних юридичним фактам, акцентовано увагу на необхідності вдоскона-лення переліку специфічних рис юридичних фактів. Автором розглянуто найбільш поширені підходи до ди-ференціації юридичних фактів як на загальнотеоре-тичному, так і на галузевому рівнях, за критеріями їх прояву, вольовим і темпоральним критерієм, формою прояву юридичних фактів. Водночас класифікація юридичних фактів за критеріями їх прояву є склад-ною, інтегративною, адже містить підкласифікації. Досліджено відмінності в підходах різних науковців до класифікації юридичних фактів на основі критерію їх прояву. Критерії класифікації юридичних фактів предметно розглянуто в аспекті дослідження підстав для виникнення, зміни та припинення податкових відносин. Підставою для виникнення, зміни або ж припинення податкових відносин є юридичні факти, вказівка на які набуває безпосередньої формалізації в рамках приписів податкового законодавства. Для класифікації податкових відносин автором виділено критерій правореалізаційного або ж правозастосовного складу, критерій прояву юридичних фактів і вольовий критерій. Наголошено на неможливості встановлення і фіксації юридичних фактів на основі диспозитивної волі учасників податкових відносин, адже юридичні факти у сфері оподаткування детермінуються припи-сами податкового законодавства через публічно-право-вий характер податкового права, імперативність його приписів.

Посилання

1. Красавчиков О.А. Юридические факты в совет-ском гражданском праве : монография. Москва : Госю-риздат, 1958. 184 с. С. 27.2. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве : монография. Москва : Юрид. лит., 1984. 144 с. С. 10.3. Теория государства и права : учебник / Н.Г. Алек-сандров и др. ; под. ред. Н.Г. Александрова. Москва : Юрид. лит., 1968. 640 с. С. 547.4. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении : монография. Москва : Юрид. лит., 1974. 351 с. С. 286.5. Загальна теорія держави і права / за ред. В.В. Ко-пейчикова. Київ : Юрінком-Інтер, 1997. 320 с. С. 193.6. Воротников А.А., Муругина В.В. Дефектность юридических фактов как негативная черта правовой системы. Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр. акад.», 2011. 192 с.7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник. 5-те вид., зі змін. Київ :Атіка, 2001. 174 с. С. 84.8. Якушев П.О. Правообразующие юридические акты и поступки в механизме правового регулирования : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2004. 165 с. С. 147.9. Иванова З.Д. Юридические факты и возникнове-ние субъективных прав граждан. Советское государ-ство и право. 1980. No 2. С. 31–37. С. 32.10. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства : вопросы и ответы. Москва : Новый юрист, 1999. 240 с.11. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права : прагматический курс. Одесса : Юридическая литерату-ра, 2004. 184 с. С. 57.12. Бородкін М.В. Ознаки юридичних фактів у пра-ві соціального забезпечення. С. 134. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.42/31.pdf.
13. Якушев В.С. Юридическая личность государ-ственного производственного предприятия. Сверд-ловск : Средне-Уральское книжное изд-во, 1973. 240 с.14. Горшенев В.М. Нетипичные нормативные пред-писания. Советское государство и право. 1978. No 3. С. 113–118.15. Алексеев С.С. Общая теория права : курс : в 2-х т. Москва : Юрид. лит., 1982. Т. 2. С. 177.16. Качекьян С.Ф. Правоотношения в социалисти-ческом обществе. Москва : АН СССР, 1958. С. 173–174.17. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. Москва : Юрид. лит., 1984. 144 с.18. Красавчиков О.А. Юридические факты в совет-ском гражданском праве. Москва : Госюриздат, 1958. 184 с.
19. Податковий кодекс України, у редакції від 11 грудня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Опубліковано
2020-04-21