ЗРАЗКОВІ ТА ТИПОВІ СПРАВИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІУ КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ

  • В. А. Миколаєць
Ключові слова: зразкові справи, типові справи, адміністративне судочинство, європейська інтеграція, адміністративне законодавство

Анотація

У статті проаналізовано специфіку правового регу-лювання зразкових і типових справ в адміністратив-ному судочинстві за кордоном. Досліджено особли-вості зразкових і типових справ в адміністративному судочинстві у Франції, Угорщині та Болгарії. Виве-дено по кожній країні перелік основних ознак відпо-відного типу справ або справ, наближених до тих, що встановлені у національному адміністративно-му законодавстві. Виокремлено перелік позитивних і негативних аспектів правового регулювання зразко-вих і типових справ в адміністративному судочинстві кожної з європейських держав. Деталізовано зміст і значення кожного аспекту. Сформульовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду у націо-нальне адміністративне законодавство. Наведено чіткі законодавчі пропозиції з метою оптимізації відповід-ної сфери адміністративно-правового регулювання. На міжнародному рівні, у т. ч. й у межах права Євро-пейського Союзу, вже тривалий час порушуються пи-тання реформування процесуального законодавства країн-учасниць у напрямі спрощених судових проце-дур як на рівні законодавства окремих країн-учасниць Європейського Союзу, так і на рівні законодавства Єв-ропейського Союзу загалом. Тому в умовах активної європеїзації різних сфер в Україні та продовження ре-формування української судової влади питання зразко-вих і типових справ в адміністративному судочинстві стали надзвичайно актуальними. Крім того, урахо-вуючи те, наскільки прогресивним є запровадження механізмів зразкових і типових справ в адміністратив-ному судочинстві, поки що кількість наукових праць, присвячених їх глибокому вивченню в адміністратив-ному судочинстві у контексті європейської інтеграції, є мінімальною.

Посилання

1. Стрілець Т.Г. Судова реформа: навіщо потріб-ні типові і зразкові справи. Судово-юридична газета. URL: https: sud.ua/uk/news/laws/109238-sudebnaya-reforma-zachem-nuzhny-tipichnye-i-obraztsovye-dela (дата звернення: 29.12.2019).2. Кодекс адміністративного судочинства Укра-їни : Закон України від 06 липня 2005 р. No 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35, 35–36, 37. С. 1358. Ст. 446.3. Ільков В.В. Джерела права в адміністратив-ному судочинстві України : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 ; Харківський національний університет вну-трішніх справ Міністерство внутрішніх справ України, Дніпропетровський державний університет внутріш-ніх справ Міністерство внутрішніх справ України. Дніпро, 2017. 478 с.4. Журавльов А.В. Судовий прецедент як джере-ло права в адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми держави і права. 2016. Вип. 76. С. 75–84.5. Офіційний сайт Курії Республіки Угорщина. URL: hu/hu/elvdont/112017-szamu-kozigazgatasi-elvi-dontes (дата звернення: 20.06.2016).6. Про внесення змін до Кодексу адміністратив-ного судочинства України (щодо запровадження інсти-туту преюдиційного запиту та уніфікації касаційного провадження) : Проект Закону України від 09 люто-го 2018 р. No 8031. URL: http: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63468 (дата звернення: 29.12.2019).7. Административнопроцесуален кодекс. В сила от 12.07.2006 г. URL: https: lex.bg/laws/ldoc/2135521015 (дата звернення: 29.12.2009).
8. Качур І.А. Інститут адміністративної справи в адміністративному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський міжнародний універ-ситет, Державний науково-дослідний інститут Мініс-терства внутрішніх справ України. Київ, 2018. 225 с.
Опубліковано
2020-04-21