ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯСФЕР ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

  • О. А. Моргунов
Ключові слова: мета публічного адміністрування, завдання публічного адміністрування, публічне адміністрування сфер фізичної культури та спорту, належне врядування

Анотація

У статті визначено взаємний вплив і сучасне ро-зуміння мети, завдань і функцій публічного адміні-стрування сфер фізичної культури та спорту в Україні в умовах відходу від парадигми управління людьми та владного розпорядництва до концепції обслуговування громадянського суспільства. Визначено, що сучасні завдання та функції публічного адміністрування у сфе-рі фізичної культури і спорту зумовлені його метою як орієнтиром розвитку відповідної системи як бажа-ного спрямування її діяльності. Відхід від парадиг-ми управління людьми та владного розпорядництва до концепції обслуговування громадянського суспіль-ства владою тягне перегляд всіх категорій адміністра-тивного права, що стосуються ціле покладання. У кон-тексті розвитку теорії публічного адміністрування такі зміни включають доцільність визначення метою пу-блічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту – забезпечення прав, свобод та інтересів лю-дини і громадянина на основі побудови партнерських відносин між владою і суспільством, що, у свою чергу, дозволяє метою функціонування публічної адміністра-ції у вказаних серах визначити служіння суспільству. З’ясовано, що реалізація мети досягається шляхом розробки системи цілей (які можуть бути закріплені у програмно-цільових актах із розробкою планів реа-лізації), регламентації завдань і функцій суб’єктів пу-блічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту. Мета, завдання та функції є порівняно з цілями більш сталими положеннями щодо загального спряму-вання та конкретизованих напрямків діяльності кон-кретних суб’єктів організаційної структури публічно-го адміністрування сфер фізичної культури та спорту. Зроблено висновок, що напрями діяльності суб’єктів публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту, зумовлені завданнями, включають загальні функції, притаманні всім суб’єктам публічного адміні-стрування, незалежно від сфери та рівня в ієрархії, спе-ціалізовані, відмінні для кожного рівня організаційної структури функції, та допоміжна, які слугують забез-печенню виконання загальних і спеціальних. Реформа децентралізації влади передбачає перерозподіл спеці-альних функцій між ланками системи різних рівнів, для чого з вищих рівнів ряд функцій доцільно передати на нижчі ланки та на виконання функціонально-допо-міжної структури.

Посилання

1. Бородін І.Л. Функції публічного управління. Юридичний вісник.Повітряне і космічне право. 2014. No 3. С. 24–29.2. Бугайчук К.Л. Функції публічного адміні-стрування в органах Національної поліції: поняття та класифікація. Підприємництво, господарство і право.2018. No 5 (267). С. 112–117.3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : курс лекций. Москва : Омега-Л, 2006. 584 с.4. Білокур Є.І. Функції державного управління в межах керуючої системи. Право та державне управ-ління. 2016. No 4. С. 66–71.5. Гасюк І.Л. Організаційна структура держав-ного управління фізичною культурою та спортом в Україні. Університетські наукові записки. 2010. No 3. С. 195–203.6. Дяченко Н.П. Прогнозування в органах дер-жавної влади: організаційно-правовий аспект : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / НАДУ при Прези-дентові України. Київ, 2018. 245 с.7. Дяченко Н.П. Прогнозування як складо-ва аналітичної діяльності органів державної влади. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4. С. 92–100.8. Лавренова О.І. Загальна характеристика функцій державної служби як центрального органу ви-конавчої влади. Наше право. 2014. No 6. С. 34–39.9. Лікарчук Н.В. Сутність стратегії планування як функції управління. Вісник Київського національ-ного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. 2014. Вип. 1. С. 37–40.10. Білокур Є.І. Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 23 с.11. Фоміна О.В. Розвиток функцій управлінсько-го обліку. Науковий вісник Ужгородського національ-ного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 117–120.12. Виконавча влада і адміністративне право / О.Ф. Андрійко, Н.В. Кпіма, Л.Є. Кисіль, О.Д. Крупчан, В.Л. Коваленко та ін. ; за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.13. Гасюк І.Л. Пріоритетні напрями удоскона-лення системи державного управління фізичною куль-турою і спортом. Економiка та держава. 2013. No 11. С. 129–132.14. Шевчук І.В. Нормативно-функціональні та методологічні засади формування державного управ-ління фізичною культурою і спортом на рівні адмі-ністративно-територіального утворення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. No 1. С. 141–145.15. Ославський М.І. Аналіз новел закону «Про адміністративні послуги». Актуальні проблеми вдо-сконалення чинного законодавства України. 2012. Вип. 30. С. 45–52.16. Берлач Н.А. Трансформація відносин між ви-конавчою владою та суспільством у процесі здійснення адміністративної реформи в Україні. Університетські наукові записки. 2012. No 1. С. 509–515.
17. Курс адміністративного права України : під-ручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін. / за ред. В.В. Коваленка. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 808 с.
Опубліковано
2020-04-21