ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ НЕДЕРЖАВНОЇ ОХОРОННОЇТА ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Д. Г. Мулявка
Ключові слова: приватна детективна діяльність, недержавна охоронна діяльність, адміністративно-правове забезпечення, гарантії, права, свободи та законні інтереси, захист

Анотація

У статті розглянуто сутність і структуру гарантій законності недержавної охоронної та приватної де-тективної діяльності в адміністративно-правовому аспекті. Гарантії функціонування суб’єктів недержав-ної охоронної та приватної детективної (розшукової) діяльності поділено на три групи: гарантії законно-сті недержавної охоронної та приватної детективної (розшукової) діяльності; гарантії безпеки здійснення недержавної охоронної та приватної детективної (роз-шукової) діяльності; гарантії поєднання приватних і публічних інтересів під час здійснення недержав-ної охоронної та приватної детективної (розшукової) діяльності.

Гарантії законності представлені як сукупність інституційних, політичних і правових умов, за яких забезпечується додержання вимог законів і підзакон-них правових актів, якими регламентується недер-жавна охоронна та приватна детективна (розшуко-ва) діяльність. Автор відносить до правових гарантій законності діяльності суб’єктів приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльності такі: 1) матеріальні гарантії, до яких належать: а) принци-пи верховенства права, законності, диспозитивності, об’єктивності та неупередженості, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, поваги до людської гідності; б) заборони, відпо-відно до яких представник недержавної служби охо-рони або приватний детектив не може бути службо-вою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органів влади; в) ведення Національною поліцією України Єдиного реєстру суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і їх персональний склад.

Автор визначає гарантії безпеки здійснення недер-жавної охоронної та приватної детективної діяльності як систему прийомів і способів, використання яких дає змогу знизити ризики спричинення шкоди життю, здоров’ю, фінансовим та іншим охоронюваним правам інтересів приватних детективів і їх об’єднань, а також фізичних і юридичних осіб, що користуються їхніми послугами. У статті визначено особливості гарантій по-єднання приватних і публічних інтересів під час здійс-нення недержавної охоронної та приватної детективної діяльності.

Посилання

1. Мордовец А.С. Гарантии прав личности: поня-тие и классификация. Москва : Юристъ, 2000. 728 с.
2. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум; Университет внутренних дел, 2000. 704 с.
3. Словарь – справочник по праву / сост. Ники-тин А.Ф. Москва : «Акалис», 1995. 140 с.
4. Правовий статус суб’єктів приватної детек-тивної (розшукової) діяльності : монографія / Д.Г. Му-лявка, І.М. Шопіна, О.О. Шиллє. Київ : ВІКНУ, 2019. 100 с.
5. Принципи приватної детективної (розшуко-вої) діяльності : монографія / Д.Г. Мулявка, І.М. Шо-піна, М.А. Бедренко. Київ : «Видавництво Людмила», 2019. 88 с.
Опубліковано
2020-04-22