ВІДНОСИНИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ КОМІТЕТАМИ

  • В. В. Пацкан
Ключові слова: Рахункова палата, вищий орган аудиту, державна влада, Верховна Рада України, комітети Верховної Ради України, фінансовий контроль, аудит

Анотація

Статтю присвячено проблемі відносин Рахункової палати з Верховною Радою України та її комітетами. Сформульовано поняття «відносини Рахункової пала-ти з іншими державними органами». Охарактеризо-вано відносин Рахункової палати з Верховною Радою України та її комітетами. З’ясовано, що затверджений на засіданні і підписаний Головою Рахункової пала-ти звіт про діяльність Рахункової палати відповідно до статті 30 Закону подається до Верховної Ради Укра-їни. Одночасно із поданням звіту про діяльність Рахун-кової палати Верховній Раді України його електронна версія надається структурним підрозділом, відпові-дальним за питання аналітики, методології та контр-олю якості, структурному підрозділу, відповідально-му за питання інформаційних ресурсів та технологій, для подальшого розміщення на вебсайті Рахункової па-лати для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Визначено, що рахункова палата за дору-ченням Верховної Ради України проводить експерти-зу проєкту закону «Про Державний бюджет України» на наступний рік та за результатами проведеної екс-пертизи складає у встановленому порядку висновок. Зроблено висновок, що поняття «відносини Рахунко-вої палати з іншими державними органами України» можна визначити як суспільні відносини, врегульова-ні нормами права, з питань здійснення встановлених чинним законодавством України повноважень Рахун-ковою палатою та іншими державними органами Укра-їни, що виражаються у взаємних правах та обов’язках відповідних учасників правовідносин. З метою ефек-тивної роботи Рахункової палати як вищого органу аудиту України, забезпечення високого рівня довіри з боку суспільства, інших органів державної влади, міжнародного співтовариства, вищих органів аудиту окремих зарубіжних країн важливим є забезпечення належних відносин Рахункової палати з іншими дер-жавними органами України, що є гарантією належно-го здійснення публічного контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх викорис-танням.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради Украї-ни. 1996. No 30. Ст. 141.2. Койчева О.С. Конституційний статус рахун-кової палати України в системі органів державного фі-нансового контролю. Право і суспільство. 2014. No 6.1. С. 151–158.3. Табенська Ю.В. Делеговані контроль-ні повноваження Рахункової палати України. URL: http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015_06_4_5/delegovani_kontrolni_povnovazhennja_rakhunkovoji_palati_ukrajini/99-1-0-1470 (дата звернення: 23 вересня 2019 року).4. The Lima Declaration (ISSAI 1). (1977), Approved at IXth Congress of INTOSAI, Lima/Peru, “INTOSAI Professional Standards Committee”. URL: http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf (дата звернення: 23 вересня 2019 року).5. Койчева О.С. Фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень Рахункової палати. Держава і право. Серія «Юридичні і політичні науки». 2014. Вип. 65. С. 192–198.6. Про Рахункову палату : Закон України від 2 липня 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2015. No 36. Ст. 360.7. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21 грудня 2017 року. Відомості Верховної Ради України. 2018. No 9. Ст. 50.8. Крутевич М.М. Конституційно-правові основи діяльності Рахункової палати в Україні. Окремі аспек-ти. Юридична наука. 2015. No 7. С. 7–13.9. Регламент Рахункової палати, затвердже-ний рішенням Рахункової палати від 28.08.2018 р. No 22-7. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/About/RegulatoryDoc/arp_1_new.pdf (дата звернення: 24 ве-ресня 2019 року).10. Звіт Рахункової палати за 2017 рік, затвер-джений Рішенням Рахункової палати від 22.03.2018 р. No 7-2. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/Zvit_RP_2017.pdf (дата звернення: 24 вересня 2019 року).11. Звіт Рахункової палати за 2018 рік. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Reports/2018/ZVIT_RP_2018.pdf (дата звернення: 24 вересня 2019 року).12. Про основні принципи та вимоги до безпечно-сті та якості харчових продуктів : Закон України від 23 грудня 1997 року. Відомості Верховної Ради України.1998. No 19. Ст. 98.13. Про ветеринарну медицину : Закон України в редакції від 16.11.2006 року. Відомості Верховної Ради України. 2007. No 5–6. Ст. 53.14. Про захист прав споживачів : Закон України в редакції від 01.12.2005 року. Відомості Верховної Ради України. 2006. No 7. Ст. 84.15. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року. Відомості Верховної Ради України. 1994. No 27. Ст. 218.16. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року. Відомості Верховної Ради України. 2007. No 29. Ст. 389.17. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. No 3. Ст. 25.18. Про оголошення природної акваторії Чорно-го моря ботанічним заказником загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова» : Указ Президен-та України No1064/2008. URL: https://www.president.gov.ua/documents/10642008-8223 (дата звернення: 25 вересня 2019 року).
19. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 34. Ст. 502.
Опубліковано
2020-04-22