ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • В. М. Прасюк
Ключові слова: контроль, державний контроль, державний фінансовий контроль, публічні фінанси, принципи

Анотація

Стаття присвячена загальній характеристиці прин-ципів державного фінансового контролю. Зауважено, що у дослідженні організації та здійсненні державно-го фінансового контролю принципи слід розглядати як основоположні ідеї, керівні засади, фундаменталь-ні положення, вихідні начала, які є найсуттєвішою основою не лише правових норм, а й усієї правозасто-совчої діяльності. Зазначено, що державний фінансо-вий контроль реалізується за тими самими принципа-ми, що і фінансова діяльність, тому що контроль є її складовою частиною.

Проаналізовано наукові позиції у вітчизняних фахових джерелах щодо визначення поняття «принципи державного фінансового контр-олю» та запропоновано авторське поняття розуміння їх сутності. З’ясовано конкретний перелік принципів державного фінансового контролю, систематизова-но і висвітлено їх сутність, оскільки кожен принцип має як теоретичне, так і практичне значення і дозво-ляє конкретизувати напрями контрольних відносин. З цією метою проаналізовано думку науковців щодо класифікації принципів контролю у сфері публічних фінансів. Крім того, розглянуто принципи державного фінансового контролю як певну систему, яка є сукуп-ністю взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих принци-пів фінансового контролю у відповідній сфері відносин.Підтримано загалом напрацювання дослідників щодо проблеми визначення принципів державного фі-нансового контролю, зроблено висновок, що серед прин-ципів державного фінансового контролю низка таких принципів, як законності, гласності, об’єктивності, незалежності, системності, ефективності повторюється в роботах переважної більшості вчених. Констатовано, що зазначені основні засади складають загальний пе-релік принципів, характерних для будь-якої правової діяльності, процесу тощо, зокрема властиві для органі-зації та здійснення державного фінансового контролю.

 

Посилання

1. Колодій А.М. Принципи права: ґенеза, понят-тя, класифікація та реалізація. Альманах права. 2012. Вип. No 3. С. 42–46.2. Юридический этимологический словарь / Р.Х. Алеев. Москва : ВИКОН, 2002. 63 с. URL: http://nashaucheba.ru/v32813/.3. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мель-ничука. Київ : Гол. ред. УРЕ, 1974. 776 с.4. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; ред. В.І. Шинкарук та ін. Київ : Абрис, 2002. 742 с.5. Демин В.Н. Принцип как форма научного по-знания. Москва : Юридическая литература, 1976. 354 с.6. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державно-му управлінні. Харків : Фоліо, 2002. 176 с.7. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О.Ф. Андрій-ко. Київ : Наукова думка, 2004. 304 с.8. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как пра-вовая форма деятельности. Москва : Юрид. лит., 1987. 176 с.9. Шорина Е.В. Контроль за деятельностью ор-ганов государственного управления в СССР. Москва : Наука, 1981. 300 с.10. Лученко Д.В. Проблеми систематизації прин-ципів контрольно-процесуальної діяльності. Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». 2003. Вип. 5. С. 199–207.11. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий кон-троль: теорія, ревізія, аудит. Київ : Українська акаде-мія оригінальних ідей, 2005. 888 с.12. Гетманець О.П. Правові принципи бюджетно-го контролю. Форум права. 2017. No 5. С. 84–90.13. Хмельницкий В.А. Ревизия и аудит. Минск : Книжный Дом, 2005. 48 с.14. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністра-тивне право України : підручник. Київ : Юрінком Ін-тер, 2003. 544 с.15. Миколенко О.І. Теорія адміністративного про-цедурного права. Харків : Бурун Книга, 2010. 336 с.16. Коломоєць Т.О., Матвієнко П.Д. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Адміністративне право і процес. 2012. No 2. С. 31–42.17. Бурцев В.В. Основные принципы организа-ции государственного финансового контроля в совре-менных условиях. Финансовый менеджмент. 2001. No 2. URL: http://www.finman.ru/articles/2001/2/608.html.18. Михаловский А.М. Формирование системы принципов государственного финансового контроля на современном этапе. Теория и практика совершенство-вания законодательства и правоприменения: тради-ции и новации: материалы межд. науч. конф., Минск, 30–31 окт. 2009 г. Минск, 2010. С. 89–90.19. Савченко Л.А. Правовi основи фiнансово-го контролю : навчальний посiбник. Київ : Юрiнком Iнтер, 2008. 504 с.20. Ярмак І.М. Поняття принципів фінансово-го контролю. Європейські перспективи. 2013. No 11. С. 184–191.21. Бортник Н.П., Єсімов С.С. Принципи фінан-сового контролю в системі інвестиційно-правової полі-тики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. No 824. С. 14–20.22. Микитюк І.С. Принципи організації та здійс-нення державного фінансового контролю. Вісник Тер-нопільського державного економічного університету. 2006. No 3. С. 88–94.23. Чая В.Т., Гогия К.А. Концептуальные основы организации контроля и аудита. Аудит и финансовый анализ. 2011. No 4. С. 230–235.24. Баранюк Ю.Р. Економічна природа держав-ного фінансового контролю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. No 6 (2). С. 127–137.25. Лиско Н.А. Основні принципи державного фі-нансового контролю в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2011. No 5 (119). С. 42–47.26. Максімова В.Ф. Організація державного фінансового контролю : навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, 2012. 276 с.27. Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль : навчальний посіб-ник. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 424 с.28. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансо-вий контроль : навчальний посібник. Київ : Імекс-ЛТД, 2007. 304 с.29. Синюгіна Н.В. Теоретичні узагальнення змі-сту принципів державного фінансового контролю в Україні. Економіка: реалії часу. 2013. No 3. С. 106–111.30. Піхоцький В.Ф. Система державного фінан-сового контролю в Україні: концептуальні засади тео-рії та практики : дис. ... док. економ. наук : 08.00.08. Львів, 2015. 530 с.31. Бардаш С.В. Класифікація принципів контро-лю як складного поліморфного явища. Економіка та держава. 2012. No 7. С. 4–8.32. Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні : монографія. Черніигів : ЧДЕУ, 2013. 376 с.33. Бондаренко А.І. Принципи здійснення дер-жавного фінансового контролю. Державне регулюван-ня процесів економічного і соціального розвитку. 2011. Вип. No 2 (33). С. 227–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tpdu_2011_2_3834. Симоненко В.К., Барановський О.І., Петрен-ко П.С. Основи єдиної системи державного фінансо-вого контролю в Україні (макроекономічний аспект). Київ : Знання України, 2006. 280 с.
35. Собкова Н.Д. Принципи державного фінансового контролю. Актуальні проблеми функціонування госпо-дарської системи України: ХХІІ-ГА Міжнародна науко-ва конференція студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 15–16 травня 2015 р. Львів, 2015. С. 189–190.
Опубліковано
2020-04-22