ІНСТИТУТ МНОЖИННОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІЯК НОВИЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • О. В. Рафальська
Ключові слова: процесуальне законодавство, процесуальна співучасть, адміністративне судочинство, множинність, груповий позов

Анотація

У статті автор досліджує питання, пов’язані з по-няттям та сутністю інституту множинності в адмі-ністративному процесі України. Стаття присвячена актуальній проблематиці, що характеризується між-дисциплінарністю. Зазначене також підтверджується метою статті – проаналізувати сучасну ситуацію проце-суальної реалізації інституту множинності на міжна-родній арені та в адміністративному процесі України, розглянути ключові у юридичній науці позиції, визна-чити на глибинному рівні особливості розуміння дослі-джуваного концепту.

Проблемі визначення та затвердження інституту множинності в адміністративному судочинстві присвя-чено досить велику кількість наукових праць. Однак майже відсутні ґрунтовні дослідження, пов’язані з осо-бливостями цієї концепції.

На основі відповідної судової практики та наукової теоретичної бази було проаналізовано та системати-зовано основні підходи до визначення цього поняття. Сформульовано важливий висновок про те, що у кон-тексті правозастосування така ідея наповнюється якіс-но новим змістом, який відповідає як національній, так і міжнародній спільноті. А враховуючи вищеза-значене, це дослідження є актуальним та важливим для системи уявлень про інститут процесуальної співу-часті.

У статті розглядаються групові позови в системі процесуальних форм захисту. Сформульовані особли-вості цієї форми захисту в контексті процесуальної множинності. У цій роботі досліджено низку наукових підходів до визначення поняття «процесуальна участь», досліджено його правову природу. Увага при-діляється питанням розмежування суміжних процесу-альних інститутів – процесуальної участі та групового позову. Автор досліджує досвід проведення інституцій-них класових дій у зарубіжних країнах та можливість його використання в процесуальному законодавстві України, визначає особливості провадження за групо-вим позовом.

Здійснена детальна характеристика основних скла-дових елементів права на судовий захист за множин-ності учасників у процесі, а також обґрунтовано те, що це право можна реалізувати тільки за наявності ефек-тивного механізму судового захисту.

Посилання

1. Кравченко С.О. Державно-управлінські рефор-ми : теоретико-методологічне обгрунтування та напрями впровадження : монографія. Київ : НАДУ, 2008. 296 с.2. Шубина Татьяна Борисовна. Теоретические проблемы защиты права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 : Самара, 1997. 228 c.3. Чугурова Т.В. Процессуальные формы защиты публичных интересов в российском праве : дисс...канд. юрид. наук. Самара, 2007.С. 216.4. Батаева Н. Судебная защита прав и интересов неопределенного круга лиц : дисс... канд. юрид. наук. Москва. 1999. С. 164.5. Лесницкая Л.Ф. Проблемы доступности и эф-фективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва. 2001. С. 357.6. Павлушина А.А. Указ. Соч. с. 1887. Hazard G.C. jr., Taruffo M. American Civil Procedure, Yale University. 1992. P. 1598. European Parliament resolution of 2 February 2012 on ‘Towards a Coherent European Approach to Collective Redress’, European Parliament. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0021+0+DOC+XML+V0//EN.
9. Ларссон П. Груповий позов у Європейсько-му союзі / Пер Ларссон // Захист невизначеного кола споживачів в ЄС та в Україні /Спільнота споживачів та громадянські об’єднання. Київ, 2009. URL: http://www.cjnsumerrinfo.org.ua/upload/iblock/b62/class_action_eu_ukraine.pdf.10. Аболонин Г.О. Групповые иски в гражданском процессе : автореф. дис. ... на соискание учен. степе-ни канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс, арбитражный процесс». Екатеринбург, 1999. 28 с.11. Журбин Б.А. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по групповым и производ-ным искам : автореф. дис. ... на соискание учен. сте-пени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс, арбитражный процесс». Саратов, 2009. 25 с.12. Миколаец В. Понятие и признаки групового иска. Legea si viata. No 5/3. 2014. С. 38–41.
13. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2004. 624 с.
Опубліковано
2020-04-22