УКРАЇНА ТА КРАЇНИ БАЛКАНСЬКОГО РЕГІОНУ:АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  • Н. П. Свиридюк
Ключові слова: міжнародне економічне співробітництво, ЄС, глобалізація, індекс процвітання країн, країни Балканського регіону

Анотація

Утвердження європейських цінностей і стандартів, зокрема в сфері економіки є запорукою суспільної ста-більності і сталого розвитку України. Вступ України до Світової організації торгівлі та створення поглибле-ної та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Укра-їною та країнами ЄС є невід’ємною складовою право-вої бази для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також для регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спіль-ного ринку ЄС. З урахуванням стратегічних намірів України щодо членства в ЄС, заслуговують на особливу увагу та посідають важливе місце у подальшому роз-витку економічних відносин між Україною та ЄС краї-ни балканського регіону.

Акцентується, що ефективним у торговельно-еко-номічних зв’язках з країнами балканського регіону вбачається географічна близькість країн, наявність транспортних комунікацій, наявність української етнічної меншини в новостворених південнослов’ян-ських державах, слов’янська спорідненість, схожість структури національних економік та існуючих про-блем у економічній сфері. Зазначені фактори значно підвищують інтерес України до цього регіону. Здійс-нено характеристику стану економічного розвитку України та окремих балканських держав за основними показниками та зроблено акцент на тенденції здійснен-ня експортно-імпортних операцій між Україною бал-канськими країнами.

Підводячи підсумок викладеному, вважаємо, що на сьогодні подальший розвиток відносин з країнами балканського регіону є взаємовигідним та всебічно корисним, відповідає національним інтересам Украї-ни та викликаний, перш за все, у частині визначення перспектив спільних інтересів та взаємин у сфері еко-номічних відносин, у тому числі потреб розширення двостороннього насамперед, торговельно-економічно-го співробітництва, подальшим зміцненням співпраці на міжнародній арені, передусім в процесі європей-ської та євроатлантичної інтеграції держав.

Посилання

1. Україна – ЄС: реалії та перспективи співп-раці. URL: http://dunrda.gov.ua/ehdinijj-den-informuvannya/ukra%D1%97na-%E2%80%93-ehs-reali%D1%97-ta-perspektivi-spivpraci/2. The Legatum Prosperity Index. URL: https://www.prosperity.com/rankings3. Договірно-правова база українсько-словен-ських відносин/ URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/ugodi_z_ukrain/slv/2139.html4. Герасимчук В.Г. Країни Балканського регіону в структурі зовнішньої торгівлі України. URL: ev.fmm.kpi.ua › article › download5. Зовнішньоекономічне співробітництво Укра-їни: стан, перспективи розвитку, загрози та ризики. URL: http://bintel.com.ua/uk/article/vneshekonom/6. Бірюкова О.О. Сучасна Україна і постюгос-лавський простір: нові горизонти взаємовідносин. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2010. No 885: сер. «Питання політології». Вип. 16. С. 230 – 238.7. Перелік чинних міжнародних угод між Украї-ною і Хорватією. URL: http://www.mfa.gov.ua/croatia/ua/15124.htm8. Статистична інформація. Зовнішньоекономіч-на діяльність. Географічна структура зовнішньої тор-гівлі товарами. Державна служба статистики України URL: www.ukrstat.gov.ua
9. Посольство України в Болгарії. Стан торго-вельно-економічних відносин та інвестиційної діяль-ності між Україною та Болгарію URL: http://www.mfa.gov.ua/bulgaria/ua/16937.html
Опубліковано
2020-04-22