КОМУНАЛЬНІ ТА ВІДОМЧІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ: НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • О. Л. Сіделковський
Ключові слова: медичне право, адміністративне право, єдиний медичний простір, права пацієнтів, комунальна медицина, відомча медицина

Анотація

Однією з проблем, що активно обговорюється остан-нім часом у колах фахівців з охорони здоров’я, медич-ного права і пересічних громадян, є стан і перспективи розвитку медичної реформи. Про неї дискутують, її побоюються, від неї багато чого очікують. Важливим наразі є питання всебічного дослідження адміністра-тивно-правових засад проведення медичної реформи.

Ми переконані, що кращі досягнення системи ме-дичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ повинні і мають бути використані для потреб форму-вання єдиного медичного простору. Також і у кон-тексті взаємодії з комунальними закладами охорони здоров’я. Це передовсім місцевий рівень. Це важливо для пересічних громадян, як відомчої належності, так і середньостатистичних, котрі працюють в офісах, на-чальних закладах, на заводах та фабриках.

Що стосується другої ланки взаємодії – комуналь-ної медицини та відповідних лікувально-профілактич-них закладів, то, на переконання автора, важливість дослідження проблематики комунальних закладів охо-рони здоров’я у контексті адміністративно-правового забезпечення єдиного медичного простору пов’язана із багатьма факторами, ключовими із яких можуть вва-жатись:

– по-перше, ці медичні заклади із позицій органі-зації та надання медичної допомоги є максимально наближеними до пацієнта (сільська місцевість, район-ний рівень надання медичної допомоги, міські медичні заклади зазвичай знаходяться у власності територіаль-них громад);

– по-друге, процеси децентралізації, що наразі від-буваються в Україні, засвідчують все більший акцент держави на тому, щоб максимально передати надання всіх соціальних послуг (в тому числі і медичних) на рі-вень місцевого самоврядування.

Окреслено роль та значення адміністративного та медичного права в цих процесах. Актуалізована увага до проблем впровадження у практику медичної реформи.

Посилання

1. Стеценко С.Г. Предмет адміністративного пра-ва як «вічнозелений» сюжет адміністративно-правової науки. Право України. 2019. No5. С. 29–45.2. Сіделковський О.Л. Єдиний медичний простір як об’єкт адміністративно-правової науки. Публічне право. 2018. No 4. С. 123–128.3. Стеценко С.Г., Тихомирова Т.О. Медичне пра-во України (правове забезпечення відомчої медицини МВС України) : монографія. Київ : Атіка, 2010. 152 с.4. Квіташвілі О. Стандартизація за ліжко-міс-цем ‒ це зло і шкідництво. Економічна правда. 2015. 30 січ. URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/30/525533/.5. Основи законодавства України про охорону здо-ров’я. Відомості Верховної Ради України. 1993. No 4. ст. 19.6. Демиденко В.О. Система муніципального пра-ва. Науковий вісник Національної академії внутріш-ніх справ. 2018. No 2. С. 84–95
7. Шевчук Н.В. Адміністративно-правове регу-лювання організації охорони здоров’я на регіональ-ному рівні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2015. 200 с.
8. Стеценко В.Ю. Обов’язкове медичне страху-вання як крок до вирішення багатьох проблем україн-ської медицини: правові засади. Публічне право. 2016. No 3. С. 48–53.
Опубліковано
2020-04-22