РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ»ВІД 5 ЖОВТНЯ 1995 р. У ВСТАНОВЛЕННІ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮУ СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

  • А. В. Сіра
Ключові слова: корупція, корупційні діяння, Закон України «Про боротьбу з корупцією», адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані із корупцією, земельні відносини

Анотація

У статті здійснено дослідження ролі та значення За-кону України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. у встановленні інституту адміністративної від-повідальності за правопорушення, пов’язані із коруп-цією у сфері земельних відносин.

Визначено, що рівень корупції в Україні є над-звичайно високим, що підтверджено незалежними міжнародними установами. Окрім того, якщо порів-нювати рівень сприйняття корупції в Україні за 2018 та 2019 роки, то Україна знову повернулася до рівня 2017 року та займає лише 126 місце серед 180 країн світу. Така статистика свідчить про те, що Україна є вразливою навіть до найменших корупційних проявів.

Було з’ясовано, що після того, як Верховною Радою УРСР у 1990 році було прийнято Постанову «Про зе-мельну реформу», а пізніше Земельний кодекс УРСР, постало питання про надання права фізичним та юри-дичним особам, отримувати у свою приватну власність земельні ділянки. Зважаючи на такі обставини, особи, що займали керівні посади, мали змогу самостійно визначити подальшу долю земельних ділянок, а також способи надання чи ненадання таких ділянок у приват-ну власність.

У статті визначено, що Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року вперше закріпив поняття корупції, а також визначив, що за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’я-заних із корупцією загалом (можливим є виділити «і у сфері земельних відносин» зокрема), законодавством України встановлюється відповідальність.

У статті підтверджується те, що цим законом не визначаються особливості адміністративної відпові-дальності саме за правопорушення, пов’язані із коруп-цією у сфері земельних відносин. В той же час вперше надається загальне визначення поняття корупції як де-структивного явища, що в майбутньому потребувати-ме врегулювання додатковими нормативно-правови-ми актами, що будуть безпосередньо спрямованими на удосконалення інституту адміністративної відпові-дальності за правопорушення, пов’язані із корупцією в усіх сферах суспільного життя, у тому числі і у сфері земельних відносин.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР. Інтернет-портал Вер-ховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення 07.02.2020 р.).2. Про утворення Тимчасової депутатської комі-сії Верховної Ради України з питань боротьби з органі-зованою злочинністю, корупцією і хабарництвом: По-станова ВРУ від 19.12.1992 р. No 2894. Інтернет-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2894 (дата звернення 07.02.2020 р.).3. Артюшенко А.І. Антикорупційна діяльність Верховної Ради України в земельній сфері: історичний вимір (1990–2000-і роки). URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-4/02.pdf (дата звернення 07.02.2020 р.).4. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. No 356/95-ВР. Інтернет-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/356/95-%D0%B2%D1%80. (дата звернення 07.02.2020 р.).5. Кодекс України про адміністративні правопо-рушення: Закон України від 07.12.1984 р. 80731-X Ін-тернет-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернен-ня 07.02.2020 р.).6. Шкуропат О.В. Антикорупційна політика у сфері земельних відносин : історико-теоретичний ана-ліз. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Ін-т під-гот. кадрів держ. служби зайнятості України. Київ, 2018. 220 с
7. Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю: Розпо-рядження Президент України від 10.02.1995 р. No 35/95. Інтернет-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/35/95-%D1%80%D0%BF (дата звернення 07.02.2020 р.).
Опубліковано
2020-04-22