НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯМІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ТА ЧОРНОГОРІЇ

  • О. Г. Стрельченко
Ключові слова: взаємодія, міжнародна економічна взаємодія, Чорногорія, Україна, нормативно-правові акти, міжнародні акти, угода, договір

Анотація

У статті здійснено ґрунтовне дослідження міжна-родних нормативно-правових актів, якими врегульо-вано міжнародну економічну взаємодію України та Чорногорії. Встановлюючи та реалізовуючи власні пріо-ритети у відносинах із зарубіжними країнами, в тому числі й з Україною, Чорногорія впроваджує інтегра-цію до європейських та євроатлантичних структур та всіх регіональних ініціатив, контролює глобальні тенденції та прагне приєднати їх до своїх інтересів та можливостей, розвиває належні стосунки із сусідні-ми країнами, встановлює та підтримує доброзичливі стосунки із найрозвиненішими країнами світу, бере на себе міжнародні зобов’язання повністю втілювати у життя міжнародну економічну взаємодію України та Чорногорії тощо. Автором проаналізовано низку міжнародних та вітчизняних нормативних актів, які забезпечують та врегульовують міжнародну економіч-ну взаємодію України та Чорногорії. Основними з них є такі акти: Конституція Чорногорії, закони Чорногорії «Про іноземні інвестиції», «Про зовнішню торгівлю», Угода між Урядом України і Союзним Урядом Союз-ної Республіки Югославія про торгівлю та економічне співробітництво, Угода між Україною та Чорногорією про вільну торгівлю, Угода про асоціацію та стабілі-зацію між Чорногорією та ЄС, Договір між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Рес-публіки Югославія про уникнення подвійного оподат-кування стосовно податків на доходи і капітал, Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорно-горії про взаємну допомогу у митних справах, Угода про співробітництво між Федерацією роботодавців України та Федерацією роботодавців Чорногорії.

Визначено, що норми, які регулюють відносини у сфері міжнародної економічної взаємодії України та Чорногорії, містяться також у ряді інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які склада-ють систему зовнішньоекономічного та інвестиційного законодавства Чорногорії.

Посилання

1. Зовнішня політика Міністерства закордонних справ Чорногорії. URL: http://www.mvpei.gov.me/en/ministry/Foreign-Policy.2. Foreign investment laws. URL: http://mipa.co.me/dcs/THE_FOREIGN_INVESTMENT_LAW.pdf.3. Foreign trade laws. URL: http://mipa.co.me/dcs/FOREIGN%20TRADE%20LAW.pdf.4. Милович П. Адміністративно-правові засади міжнародної економічної інтеграції Республіки Чорно-горія.5. Конституція Республіки Чорногорія. URL: www.skupstina.me/images/documents/constitution-of-montenegro.pdf.6. Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії : Закон України від 18 листопада 2011 року // Відомості Вер-ховної Ради (ВВР). 2013. No 47. Ст. 654. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892_008.7. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чорногорією (інформаційна довідка). URL: https://cci.vn.ua/wp-content/uploads/2019/09/UKR-MONTENEGRO.
8. Угода про стабілізацію та асоціацію між Євро-пейськими співтовариствами та їх державами-члена-ми, з одного боку, і Республікою Чорногорія, з іншого боку. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.
Опубліковано
2020-04-22