ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІУ СФЕРІ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩАДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

  • В. В. Стукаленко
Ключові слова: державні будівельні норми, доступність до споруд, адміністративна відповідальність, безперешкодне життєве середовище

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правових підстав притягнення до адміністративної відповідальності у сфері створення безперешкодного життєвого середо-вища для осіб з обмеженими можливостями. Розгля-нуто поняття «група осіб з обмеженими можливостя-ми». Доведено, що поняття «група осіб з обмеженими можливостями» є комплексним. Воно включає в себе: а) інвалідів (осіб з порушеннями опорно-рухового апа-рату, зору, слуху, розумової діяльності тощо); б) лю-дей похилого віку; в) батьків з маленькими дітьми; г) вагітних жінок; ґ) осіб, які подорожують з валізами; д) жінок та чоловіків з тимчасовими функціональни-ми порушеннями тощо. Хоча у зазначених груп осіб різні ступені обмеження, але підходи до облаштуван-ня безперешкодного життєвого середовища є уніфі-кованими та придатними для усіх. Обґрунтовано, що у 2019 році докорінно змінилися підходи до облашту-вання безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими можливостями за рахунок прийняття нових державних будівельних норм. ДБН України враховують сучасні європейські вимоги доступно-сті до громадських споруд. Зазначено, що підставою для притягнення до адміністративної відповідально-сті виступають проступки у сфері створення безпере-шкодного життєвого середовища для осіб з обмежени-ми можливостями. Ці проступки посягають на норми чинного законодавства, будівельні норми, стандарти і правила під час проєктування та будівництва. Важ-ливою складовою частиною механізму притягнення до адміністративної відповідальності є порушення дер-жаних будівельних норм. Сучасна система державних будівельних норм України побудована із урахуванням прогресивних міжнародних стандартів і корелюється із нормами Конвенції ООН «Про права осіб з інвалід-ністю» і Факультативного протоколу до неї. Акценту-ється увага, що у 2019 році система державних буді-вельних норм докорінно змінилася, але це, на жаль, майже не знайшло відображення у Кодексі про адміні-стративні правопорушення. Враховуючи сучасні тен-денції створення умов доступності до споруд для усіх категорій громадян, доцільно було б передбачити ок-ремі склади проступків для уповноважених органів, осіб, які здійснюють контроль та можуть застосовувати засоби адміністративної відповідальності.

Посилання

1. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Кон-венція про права інвалідів) від 13.12.2006 : Конвенцію ратифіковано Закономвід 16.12.2009 No 1767-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.2. Факультативний протокол до Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g72.3. Опубліковані нові ДБН щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для ма-ломобільних груп населення. URL: https://sanpol.ua/ua/news-and-actions/news/novi-normi-stvorennya-bezbarernogo-prostoru-dlya-malomobilnih-grup-naselennya/.4. Байда Л.Ю., Грибальський Я.В. Ґендерний аудит доступності. Методичні рекомендації (2018). URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/428/2.pdf.5. Звіт за 9 місяців 2019 року щодо виявлених порушень стосовно додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насе-лення. URL: https://dabi.gov.ua/potochna-diyalnist/.6. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 р. No 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.7. Про будівельні норми : Закон України від 05.11.2009 р. No 1704-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17.8. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва тажитлово-комунального господарства України від 30.11.2018 р. No 237.URL: http://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/03/DBN-V2240-2018.pdf.9. ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. За-клади освіти» : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва тажитлово-комунального господарства України від 25.04.2018 р. No 106. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V223_InBul.pdf.10. ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Гро-мадські будинки та споруди. Основні положення» : Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 28.09.2018 р. No 260. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/58.1.-DBN-V.2.2-9-2009.-Budinki-i-sporudi.-Gromadski.11. ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. За-клади дошкільної освіти» : Наказ Міністерства ре-гіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-мунального господарства України від 25.04.2018 р. No 107. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V224IB.pdf.12. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населе-них пунктів» : Наказ Міністерства регіонального роз-витку, будівництва та житлово-комунального госпо-дарства України від 24.04.2018 р. No 103 URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/V235_InBul.pdf.13. ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Жит-лові будинки. Основні положення» : Наказ Держбуду України від 18 травня 2005 р. No 80, надано чинно-сті наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 р. No 175. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/DBN-V.2.2-15-2005.pdf.14. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забу-дова територій» : Наказ Міністерства регіональ-ного розвитку, будівництва та житлово-комуналь-ного господарства України від 04.2018 No 100. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/B-2212_InBul.pdf.15. ДБН В.2.3-7:2018 «Метрополітени. Основ-ні положення» : Наказ Міністерства регіонально-го розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.11.2018 року No З11. URL: http://document.ua/metropoliteni_-osnovni-polozhennja-nor32384.html.
16. ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищ-ні та дозвіллєві заклади» : Наказ Міністерства ре-гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.03.2019 р. No 85. URL http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/V2216_IB.pdf
Опубліковано
2020-04-22