ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯСПРОМОЖНИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

  • О. А. Шевцов
Ключові слова: Україна, держава, громадяни, об’єднані територіальні громади, децентралізація, реформа

Анотація

Для формування України як ефективної правової держави, яка надає можливість громадянам України мати спроможні об’єднані територіальні громади, мати змогу обирати собі ефективну та авторитетну місцеву владу, яка б мала адекватні повноваження, достатні ресурси і відповідальність перед громадянами та дер-жавою, необхідна реформа децентралізації.

Матеріали, викладені в статті, сприятимуть під-вищенню рівня обізнаності суспільства про історичні передумови реформи децентралізації, зокрема створен-ня об’єднаних територіальних громад. Це дозволить відповісти на такі питання: а) чи важлива децентралі-зація для України як держави та зокрема для грома-дян; б) якими є основні причини реформування місце-вого самоврядування в Україні; в) які були б наслідки для населення при відмові від реалізації реформи де-централізації.

Мета статті полягає у вивченні та аналізі історич-них передумов формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні та актуалізації уваги на позитивному досвіді такого об’єднання.

Досягненню визначеної мети сприятиме розв’язан-ня таких завдань: 1) вивчення та аналіз першопричин впровадження реформи децентралізації; 2) обґрунту-вання необхідності та розкриття особливостей форму-вання спроможних об’єднаних територіальних громад; 3) висвітлення позитивного ефекту децентралізації на державному та місцевому рівнях з 2015 року до кін-ця 2019 року; 4) спростування міфів про безперспек-тивність об’єднання.

З 2014 року відбулися позитивні зміни. Відбулося зростання місцевих бюджетів з 70 млрд грн до май-же 270 млрд грн, сталася передача у власність громад 1,5 млн га земель сільськогосподарського призначен-ня, відбулися зміни в структурі бюджетів і системі прийняття рішень, стало доступним та якісним надан-ня послуг. Також ми спостерігаємо візуальні зміни, зокрема будівництво шкіл, садочків, лікарень, ремон-ти доріг, реставрації історичних будівель, проведення води, газу, світла тощо.

З огляду на це можна стверджувати, що рефор-ма децентралізації, безсумнівно, була й залишається необхідною для України та для кожного громадянина. Вважаємо, що найкращими аргументами, які можуть розвіяти будь-які сумніви щодо недоцільності та без-перспективності децентралізації, є факти, що свідчать про позитивні результати спроможних об’єднаних громад.

Посилання

1. Розвиток місцевого самоврядування в Україні : аналітичний огляд (лютий – квітень 2015 року). URL: https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/AnalyticalOverview-_FebruaryApril-2015.pdf (дата звернення: 02.11.2019).2. Успішна територіальна громада: будуємо ра-зом. URL: http://despro.org.ua/library/publication/UspishnaTerytorialnaHromada2018.pdf (дата звернен-ня: 03.11.2019).3. Універсал Центральної Ради (IІІ) від 20 листо-пада 1917 р. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/universal-3.html (дата звернення: 03.11.2019).4. Універсал Центральної Ради (IV) від 9 січня 1918 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001300-18 (дата звернення: 03.11.2019).5. Декларація Української Директорії від 26 грудня 1918 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0010300-18 (дата звернення: 03.11.2019).6. Камінська Н.В. Місцеве самоврядуван-ня: теоретико-історичний і порівняльно-право-вий аналіз. 2010. URL: http://westudents.com.ua/glavy/65491--3-radyanskiy-perod-rozvitku-mstsevogosamovryaduvannya-uroki-dlya-suchasno-ukrani.htm (дата звернення: 03.11.2019).7. Ткачук А. Децентралізація для всіх: від загальної інформації до конкретних порад. URL: https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/vidannya-1-prEC-PRN-Last-send.pdf.8. Введення в курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика». Що таке децентралізація в україн-ському вимірі і чому вона необхідна? URL: https://edx.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/ff9b5fb8a8bd48b5fc77b5aa0494d872/asset-v1:Prometheus+DC101+2017_T4+type@asset+block/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_1_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf (дата звернення: 03.11.2019).9. Функціональна децентралізація : збірник від-повідей на типові запитання (підготовлено на основі запитань учасників публічних заходів Інституту гро-мадянського суспільства (06.2014–05.2015)). URL: https://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion-PRN.pdf (дата звернення: 03.11.2019).10. Перевагами децентралізації мають користу-ватися 100% українців, – Володимир Гройсман. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11106 (дата звер-нення: 03.11.2019).11. Об’єднання громад: «страшилки», які не налякали. URL: http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1944 (дата звернення: 03.11.2019).12. Соціальний автобус у Вакулівській ОТГ. URL: https://decentralization.gov.ua/news/5651?page=13 (дата звернення: 03.11.2019).13. Я був проти децентралізації, поки не поба-чив усі її можливості для розвитку громади, – голо-ва Глобинської громади Полтавщини. URL: http://uacrisis.org/ua/54482-decentralizacia (дата звернення: 03.11.2019).
14. Про схвалення Концепції реформування міс-цевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 03.11.2019).
Опубліковано
2020-04-22