ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

  • А. В. Шевченко
Ключові слова: судова влада, працівник апарату суду, судовий розпорядник, помічник судді, державна служба, судова реформа

Анотація

У науковій статті аналізуються положення чин-ного законодавства в частині реалізації закріплених Конституцією України та Законом України «Про дер-жавну службу» положень, що стосуються визначен-ня статусу працівників апарату суду. Розглядаються положення нового та перспективного законодавства про державну службу, положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у контексті урегульо-ваності та визначеності статусу працівників апарату суду. Досліджено особливості організації роботи, під-порядкування та фінансової забезпеченості працівни-ків апарату суду.

Адміністративно-правовий статус керівника апа-рату суду – це сукупність його повноважень, зобов’я-зань, прав та обов’язків щодо організації забезпечення суддям умов для здійснення судочинства, організації матеріальних, технічних, охоронних та інших забезпе-чувальних функцій у суді. Адміністративно-правовий статус помічника судді – це сукупність його повнова-жень, завдань, зобов’язань і прав щодо допомоги судді в підготовці судових справ до розгляду, виконання ін-ших законних доручень судді і керівника апарату суду в поєднанні з професійними обмеженнями та спеціаль-ною дисциплінарною відповідальністю.

Правовий статус державного службовця в судовій системі розглядається як сукупність встановлених законодавчими нормами функцій, повноважень, прав і обов’язків, правових обмежень, етичних стандартів в сукупності з підставами, порядком виникнення їх-ньої службової правосуб’єктності та юридичної відпові-дальності в аналізованій сфері. Важливість зазначеної проблеми зумовлена тим, що на державних службовців судової системи покладено низку зобов’язань у сфері державної політики, основна мета яких – забезпечен-ня справедливості, а саме правового захисту прав, сво-бод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, адже боротьба за справедливість нині відбувається майже в усіх основоположних сферах життєдіяльнос-ті суспільства. Запобігання порушенням і припинення порушень прав і свобод громадян, а також їх відновлен-ня є важливим актуальним чинником, який допоможе у формуванні правової свідомості громадян.

Посилання

1. Юрченко Ю.В Адміністративно-правове регу-лювання у сфері судочинства. Правознавство. Випус-кний курс. Київ : Університет «Україна», 2013. 296 с.2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.3. Про державну службу : Закон України від 10.12. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.4. Організація роботи суду : навч. посіб. / І.Є. Ма-рочкін, Л.М. Москвич, О.М. Овчаренко та ін. ; за заг. ред. І.Є. Марочкіна. Харків : Право, 2012. 256 с.5. Типове положення про апарат суду : Наказ Державної судової адміністрації України від 08.02.2019 р. No 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0131750-19.6. Положення про помічника судді : Рішен-ня Ради суддів України від 18.05.2018 р. No 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18.
7. Типова посадова інструкція секретаря су-дового засідання місцевого загального суду : Наказ Державної судової адміністрації України від 20.07.2005 р. No 86. URL: https://ifm.if.court.gov.ua/sud0907/vakansii/c_z/.
Опубліковано
2020-04-22