ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБОРОНИ ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ:ДОСВІД РЕСПУБЛІК МОЛДОВИ ТА ГРУЗІЇ

  • У. З. Коруц
Ключові слова: пропаганда війни, злочин, міжнародне право, агресія, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті розглянуто питання правового забезпечен-ня заборони пропаганди війни в Молдові та Грузії. Про-аналізовано особливості правового регулювання проти-дії пропаганді війни та відповідальності в разі її вияву. Окрему увагу приділено дослідженню міжнародного досвіду запобігання та протидії пропаганді.

Автор звертає увагу на проблемне питання про-паганда війни, що має багатовікову історію, нині її прояви продовжують викликали стурбованість між-народних інститутів і всього світового співтовариства. Пропаганда набуває міжнаціонального характеру, стає глобальною проблемою людства, тому для ефективної боротьби з нею необхідна співпраця всіх світових дер-жав. У статті зосереджена увага автора на тому, що один із найбільш ефективних засобів протидії цьому ганебному явищу полягає в удосконаленні норматив-но-правової бази та виробленні механізмів щодо про-філактики різних видів прояву пропаганди, передусім пропаганди війни. Правове забезпечення протидії пропаганді війни потребує комплексного правового, соціологічного й політологічного аналізу цього склад-ного соціально-політичного феномену.

Зазначено, що в більшості європейських дер-жав закріплення в національному кримінально-му законодавстві складу злочину «пропаганда вій-ни» є своєрідною формою адаптації національного законодавства до норм міжнародного права, тобто зло-чини із пропаганди війни набули міжнародно-правово-го визнання, а відповідальність за такі злочини закрі-плена в низці міжнародних актів, передусім у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

Досліджено статтю 32 Конституції Республіки Мол-дови, що регламентує свободу думок і вираження та забороняє й визначає відповідальність за оспорювання і паплюження держави і народу, заклики до агресивної війни, національної, расової або релігійної ворожнечі, підбурювання до дискримінації, територіального сепа-ратизму, громадському насильства, а також інші дії, що впливають на конституційний режим.

У цьому ж контексті проаналізовано Кримінальний кодекс Молдови, який передбачає заборону пропаганда війни, поширення тенденційної та вигаданої інформа-ції, що сприяє розпалюванню війни. Автор зазначає важливість ухвалення в Республіці Молдова Закону про боротьбу з пропагандою, що вже набув чинності.

У статті детально розкрито питання заборони та від-повідальності за пропаганду війни у Кримінальному кодексі Грузії, що містить низку статтей, положення яких деталізують поняття та зміст злочину пропаган-ди, визначають відповідальність за неї.

Посилання

1. Пекар П. Пропаганда війни в законодавстві про кримінальну відповідальність пострадянських країн. Наше право. 2016. No 2. С. 125–131.2. McGonagle Tarlach. Minority Rights, Freedom of Expression and of the Media: Dynamics and Dillemas. School of Human Rights Research Series. 2011. Vol. 44. Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia. P. 272.3. Minority rights, freedom of expression and of the media: dynamics and dilemmas / T. McGonagle et al. School of Human Rights Research Series. Vol. 44. Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia. P. 191–242.4. Пропаганда и свобода массовой информа-ции : памятная записка бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. URL: https://www.osce.org/ru/fom/219726?download=true (дата звернення: 12.11.2019).5. Конституція Республіки Молдова від 29 липня 1994 р. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2.6. Кримінальний Кодекс Республіки Молдова No 985-XV від 18 квітня 2002 р. Офіційний монітор. 2002. No No 128–129 / 1012. 7. Кодекс телебачення і радіо Республіки Мол-дова. LPC260 / 2006. 4 серпня 2006 р. Офіційний моні-тор. 2006. No 131. Ст. 679. URL: http://lex.justice.md/document_rus.php?id=7C2C8A51:51D0B3BF. 8. Criminal Code of Georgia. URL: https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf.
9. Римський статут міжнародного кримінально-го суду від 17 липня 1998 р. No 995–588. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернен-ня: 12.11.2019).
Опубліковано
2020-04-22