ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАПИТУ (ДОРУЧЕННЯ)ПРО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВУ ДОПОМОГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  • С. А. Путілова
Ключові слова: міжнародна взаємодія, запит про міжнародно-правову допомогу, удосконалення законодавства, поліпшення взаємодії між виконавцями запиту про міжнародно-правову допомогу, оптимізація сфери кримінальної процесуальної діяльності з виконання запитів про міжнародно-правову допомогу

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти кримінального процесуального порядку виконання запиту про міжна-родно-правову допомогу на території України. Розгля-нуто ключові критерії нормативного врегулювання кри-мінальної процесуальної процедури виконання запиту про міжнародно-правову допомогу. Наголошено на важ-ливості дотримання збалансованого підходу із дотри-манням прав та інтересів людини й громадянина, а та-кож інтересів держави під час вирішення питання щодо виконання запиту (доручення) про міжнародно-правову допомогу. Зосереджено увагу важливості вчасної опти-мізації чинних кримінальних процесуальних норм, що регулюють питання у сфері міжнародної взаємодії в ме-жах кримінального провадження. Зроблено висновок, що сфера міждержавної взаємодії щодо розкриття зло-чинів є вкрай важливим сегментом міждержавних від-носин. Це твердження набуває особливої актуальності в умовах глобалізації сучасного світу, що, відповідно, впливає на збільшення показників транснаціональної злочинності. За цих умов оперативна взаємодія між дер-жавами щодо протидії та попередженню злочинності може стати тим самим важливим форпостом на шляху зростання показників транснаціональної злочинності. Одним з обов’язкових та необхідних факторів ефектив-ної взаємодії між державами виступає належне норма-тивне визначення подібних міждержавних відносин. Цей аспект, без жодних сумнівів, стосується й сфери внутрішнього законодавства кожної з держав сторін подібних угод та, відповідно, учасників міждержавних відносин у сфері взаємодії щодо розкриття злочинів. У контексті зазначеного вітчизняний законодавець має оперативно реагувати на зміни в кон’юнктурі розвитку сучасного світу та специфіки міждержавних відносин, які також мають урегульовуватись з урахуванням ви-мог сьогодення, що сприятиме якомога ефективній вза-ємодії між державами як у сфері протидії та боротьби зі злочинністю загалом, так і в кримінальній процесуаль-ній сфері зокрема щодо вирішення питань, пов’язаних з виконанням запитів (доручень) про міжнародно-право-ву допомогу на території нашої держави.

Посилання

1. Смирнов М.І. Сутність і правова природа між-народного співробітництва держав у сфері криміналь-ного процесу. Проблеми правознавства та правоохо-ронної діяльності: зб. наук. пр. 2004. No 1. С. 187–196.2. Карпенко М.І. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Юридична наука. 2013. No 8. C. 56-68.3. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес : під-ручник. Харків : Право, 2013. 824 с.4. Чорноус Ю.М. Правова основа міжнародно-го співробітництва у розслідуванні злочинів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2010. No 1. С. 217–225.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 No 4651-VI. Голос України. 2012. No 90‒91.
Опубліковано
2020-04-22