АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

  • Т. Г. Шутак
Ключові слова: адміністративно-правовий статус, органи публічної адміністрації, права і свободи, суб’єкти транскордонного співробітництва, територіальні громади

Анотація

У статті відповідно до положень чинного вітчиз-няного законодавства розкрито структуру й ключо-ві особливості реалізації адміністративно-правового статусу суб’єктів транскордонного співробітництва. Окреслено головні умови та підстави взаємодії тери-торіальних громад з місцевими органами публічної адміністрації у цій сфері. Визначено та охарактери-зовано адміністративно-правовий статус відповідних фізичних і юридичних осіб публічного та приватно-го права, що виражає сукупність прав і юридичних обов’язків у поєднанні з обсягом адміністративної правосуб’єктності та відповідальності. З’ясовано, що територіальні громади є основними ланками місцевого самоврядування, які безпосередньо або опосередковано через відповідні структурні ланки здійснюють управ-ління місцевими справами. До структури адміністра-тивно-правового статусу суб’єктів транскордонного співробітництва входять такі елементи: 1) права і сво-боди людини та громадянина, передбачені основопо-ложними міжнародними актами з прав людини, Кон-ституцією України, іншими нормативними актами адміністративно-правового характеру; 2) юридичні обов’язки, що охоплюють потенційну можливість притягнення винної особи до адміністративної відпо-відальності за невиконання, недотримання або пору-шення закону; 3) комплекс адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина, що забезпечують створення належних умов соціального середовища для ефективної реалізації цих суб’єктив-них прав, здійснення правотворчої та правозастосов-ної діяльності органами публічної влади. Розкрито специфіку адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації, які мають статус суб’єктів транскордонного співробітництва. Цей статус перед-бачає правове положення останніх в системі публіч-ного управління у адміністративно-політичній сфері і визначається шляхом закріплення в адміністратив-ному законодавстві мети створення, завдань, функцій, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності. Обґрунтовано, що адміністративно-правовий статус ра-йонних і обласних державних адміністрацій включає три блоки структурних елементів, зокрема цільовий блок, структурно-організаційний блок, компетентніс-ний блок.

Посилання

1. Макарчук В.В. Поняття «правовий статус осо-би» в теоретично-правовій літературі. Право.ua. 2015. No 3. С. 18–22.2. Теорія держави і права : навч. посіб. / Ю.А. Іванов та ін. ; за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. Київ : Кондор-Видавництво, 2016. 332 с.3. Про транскордонне співробітництво : За-кон України від 24.06.2004 р. No 1861-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.4. Про місцеве самоврядування в Україні : За-кон України від 21.05.1997 р. No 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.5. Деякі питання реалізації Концепції рефор-мування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабіне-ту Міністрів України від 22.09.2016 р. No 688-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-р.6. Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. No 1150. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-98-п.7. Методичні рекомендації щодо розроблення статуту територіальної громади, затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України. URL: http://new.minregion.gov.ua.8. Даниленко А.П. Поняття та структура адмі-ністративно-правового статусу органів місцевого само-врядування: теоретико-правовий аспект. Право і сус-пільство. 2013. No 6. С. 187–190.9. Кириченко Ю.М. Поняття та структура адмі-ністративно-правового статусу органів місцевого само-врядування. Юридичний бюлетень. Вип. 7. Ч. 2. 2018. С. 41–47.
10. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р. No 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
Опубліковано
2020-04-22