МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА УНІФІКАЦІЮ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА

  • Є. Д. Стрельцова
Ключові слова: міжнародна договірно-правова уніфікація, міжнародні міжурядові організації, Світова організація торгівлі, Рада Європи, Європейський Союз, взаємодія міжнародного і національного права

Анотація

Міжнародно-правова уніфікація є універсальним механізмом розвитку міжнародного правопорядку, який реалізується у різних міжнародних організаційно-правових контекстах. У статті доведено, що уніфікація відбувається під впливом міжнародно-правових і організаційно-правових чинників. Досліджено основні засоби організаційно-правового впливу на уніфікацію національного права, виявлено їх спільні риси і особливості, звернуто увагу на поєднання юридичних і політичних інструментів впливу та розкрито їх значення. 

Посилання

1. Beck U. What is Globalization? Translation by Patrick Camiller. Introduction. Cambridge: Polity. 2000. P. 14. URL: https://eportfolios.macaulay.cuny.edu/maciuika14/files/2014/01/Beck-What-Is-Globalization.pdf.
2. Моравецкий В. Функции международной организации. Москва, 1976. С. 88; Похлебаева А. В. Функции международной организации по миграции. Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2003. № 1. С. 16–20. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/31668/1/2003_1_JILIR_pokhlebaeva.pdf.
3. Міжнародне право. Основи теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закл. спец. «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, Щ. В. Задорожній. Київ : Либідь, 2002. 608 с.
4. Маргиев В. И. Вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи ООН : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Москва, 1974. 16 с.
5. Саттарова Г. С. Компетенция межправительственных организаций : автореф. дис. … канд. юрид. наук ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Москва, 1987. 25 с.
6. Paulsson L. Delegation of powers to United Nations Subsidiary Organs. University of Lund. 2004. 75 p. URL: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1561106&fileOId=1565528.
7. Тривайло А. Правовая природа полномочий международных организаций. Право  и  жизнь. 2011. № 162(12). URL: http://www.law-n-life.ru/archn160.aspx.
8. Костюченко Я. М. Еволюція укладання угод про асоціацію Європейським Союзом із третіми країнами та/або міжнародними організаціями: теоретичні та історичні аспекти. Журнал європейського і порівняльного права. 2017. Вип. 3. С. 14–29.
9. Березовська І. А. Угоди про асоціацію в праві Європейського Союзу. Актуальні  проблеми  міжнародних  відносин. 2014. Випуск 121 (частина І). С. 147–156.
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
11. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2.
12. Щодо тимчасового застосування міжнародного договору : Лист Міністерства закордонних справ України від 30.11.2015 р. № 72/14-612/1-2980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2980321-15
13. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п.
14. Березовська І. А. Угоди про асоціацію в практиці Суду ЄС. Актуальні  проблеми  міжнародних  відносин. 2012. Вип. 111. Част. І. C. 226–232.
15. Статут Ради Європи, 05.05.1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001
16. Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи. Страсбург, 26.09.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590.
17. Compatibility of Ukrainian Law and Practice with the Requirements of the European Convention on Human Rights (Articles 3, 5, 6, 10, 13 and 1 and 3 of Protocol No 1). Kyiv and Strusbourg, December 2000. Doc. HRCAD (2001)4. December 2001. 177 p.
18. Конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_083.
19. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_890.
20. Ємець І. О. Міжнародні договори україни про правову допомогу в цивільних справах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 ; Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого. Харків : 2017. 204 с.
21. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003.
22. Ван ден Боше П., Бекетов С. Вступ до права Світової організації торгівлі. Київ : Ін Юре. 2011. 87 с.
23. Нуруллаев І. С. О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : монографія. Київ : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. 160 с.
24. Krisch N., Kingsbury B. Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order. European  Journal  of  International  Law.  2006. Vol. 17. № 1. P. 1–13. URL: https://academic.oup.com/ejil/article/17/1/1/411014.
Опубліковано
2018-12-01