ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

  • С. І. Чорнобаєв
Ключові слова: слідчий, окрема категорія осіб, прокурор, принципи права, кримінальне провадження

Анотація

У статті розглянуто питання щодо окремих повноважень слідчого у кримінальному провадженні відповідно до глави 37 КПК України.

Посилання

1. Аскеров С. С. Особливий порядок кримінального провадження щодо депутатів місцевих рад. Науковий вісник  Херсонського  державного  університету.  Серія  «Юридичні  науки» / редкол.: Саінчин О. С. та ін. Херсон : Херсонський державний університет. 2014. № 6-1. Т. 4. С. 19–23.
2. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. Москва : Издательство г-на Тихомирова М. Ю., 2001. 355 с.
3. Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах). Том 1, А–К / Укладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ : Вид-во «АКОНІТ», 2006. 926 с.
4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / За ред. С. Г. Серьогіної. Харків : Право, 2005. 256 с.
5. Лесецький О. Співвідношення компетенції слідчого з предметом відання та його повноваженнями Национальный юридический  журнал: теория и практика  (J urnalul  juridic  national:  teorie şi  practică) / редкол. Бужор В. Г. та ін. 2016. № 6. Ч. 2. С. 141–144.
6. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна компетенція : Монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т. внутр. справ. 2006. 188 с.
7. Кузнецов И. Н. Компетенция высших органов власти и управления СССР. Москва, 1969. 248 с.
8. Кіпер О. Процесуальна самостійність слідчого як гарантія всебічного, повного й неупередженого розслідування у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. 228 с.
Опубліковано
2018-12-01