СТРУКТУРА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Н. П. Харченко
Ключові слова: режим, правовий режим, структура правового режиму, елементи структури правового режиму

Анотація

У статті акцентується на тому, що питання структури правового режиму є важливим елементом комплексного та системного пізнання правового режиму як загальнотеоретичної конструкції. Адже характеристика будь-якого правового режиму розкривається винятково через окреслення особливостей тих чи інших його елементів. Саме від вибору конкретних складових правового режиму здійснюються різні упорядковуючи впливи на конкретні суспільні відносини. Розглянуто структуру правового режиму, окреслено наукові пози-ції щодо виокремлення елементів правового режиму, особливості застосування цієї категорії у вітчизняному законодавстві, а також надано авторське бачення структури правового режиму. Дослідження вітчизняних нормативно-правових актів, які визначають окремі види правових режимів, уможливило дійти висновку про правову неунормованість структурних елементів правового режиму. Висновується, що структура правового режиму доволі поверхнево окреслюється в загальнотеоретичних доктринальних працях. Натомість бачення цієї проблематики в галузевих наукових розробках у цій сфері є доволі плюралістичним. Констатовано, що основу будь-якого правового режиму складають нормативно-правові акти, які встановлюють особливий порядок діяльності у тих або інших сферах, що проявляється через мету та завдання встановлення правового режиму, особливості правового статусу уповноважених державних органів, що спеціально створені або наділені повноваженнями формувати та підтримувати відповідний режим або органів місцевого самоврядування; регламентацію поведінки суб’єктів права та їх взаємовідносин; систему контролю та відповідальності у разі порушення відповідного правового режиму та спеціальні організаційні, технічні, матеріально-фінансові засоби забезпечення відпо-відного правового режиму.

Посилання

1. Романюк М.З. Поняття та структура правового режиму земель. URL: http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=27309 (дата звернення: 29.05.2019).
2. Харченко Н.П. Правовий режим: окремі загальнотеоретичні аспекти.  Науковий  вісник  Херсонського державного  університету.  Серія  «Юридичні  науки». 2016. Вип. 2. Т. 1. С. 32-35.
3. Харченко Н.П. Види правових режимів: плюралізм наукових підходів. Науково-практичний  журнал «Прикарпатський юридичний вісник». 2018. Вип. 1 (22). С. 25-28.
4. Соколова І.О. Правовий режим: поняття, особливості, різновиди : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2004. 24 с.
5. Бадамшин С.К., Вагапова Л.Х. Определение структуры правового режима. Международный  журнал  социальных и гуманитарных наук. 2016. Т. 1. № 1. С. 54-57.
6. Терещенко Л.К. Правовой режим информации : дис. ... док. юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2011. 415 с.
7. Договір між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань вiд 12 січня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_208 (дата звер нення: 29.05.2019).
8. Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Польща про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань : Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1993 р. № 616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_208 (дата звернення: 29.05.2019).
9. Угода СНД про правовий режим інформаційних ресурсів Прикордонних військ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 25 листопада 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_344 (дата звернення: 29.05.2019).
10. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12 (дата звернення: 29.05.2019).
11. Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України : Закон України від 17 квітня 1997 р. № 594. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 29.05.2019).
12. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (дата звернення: 29.05.2019).
13. Про правовий режим майна у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-14 (дата звернення: 29.05.2019).
14. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14 (дата звернення: 29.05.2019).
15. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 р. № 1207. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-vii (дата звернення: 29.05.2019).
16. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19 (дата звернення: 29.05.2019).
17. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу : Закон України від 07 лютого 2002 р. № 3065. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3065-14 (дата звернення: 29.05.2019).
18. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів : Закон України від 09 липня 2010 р. № 2480. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17 (дата звернення: 29.05.2019).
19. Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів : Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3041. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3041-17 (дата звернення: 29.05.2019).
Опубліковано
2019-11-28