СЛІДОВА КАРТИНА НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • А. М. Черенков
Ключові слова: незаконне збагачення, розслідування незаконного збагачення, слідова картина злочину, особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набуття у власність активів

Анотація

У статті сформульовано основні положення про слідову картину незаконного збагачення. Здійснюється класифікація типових слідів такого злочину за формою його об’єктивної сторони, процесом вчинення, а також предметом злочинної діяльності. Аргументовано, що слідова картина незаконного збагачення включає такі групи типових слідів: джерела отримання (походження) протиправних активів; процес набуття активів; володіння (використання) отриманих активів. Наведено класифікацію документів, в яких утворюються сліди незаконного збагачення. Висвітлено взаємозв’язок типових слідів незаконного збагачення зі способами приховування цього злочину. Встановлено, що ідеальні сліди цих злочинів зазвичай отримуються під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій із пам’яті свідків, осіб, які вчинили цей злочин чи причетні до нього.

Посилання

Література
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції : Закон України від 12 лютого 2015 року. Відомості Верховної Ради. 2015. № 17. Ст. 118.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
3. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua.
4. Стрільців О. М., Василинчук В. І., Крижна В. В. та ін. Розслідування незаконного збагачення: метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. 90 с.
5. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник. Київ : Кондор, 2008. 588 с.
6. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика : навчальний посібник / За заг. ред. В. Г. Гончаренка та Є. М. Мойсеєва. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 368 с.
7. Азаров Д. С., Грищук В. К., Савченко А. В. та ін. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. Київ : Юрінком Інтер. 2016. 1064 с.
8. Балонь А. Б. Типова «слідові картина» злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх службових повноважень та її значення для їх розслідування. Науковий  вісник  Міжнародного  гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. № 11. Том 2. С. 117–119.
9. Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза». Xарків, 2008. 20 с.
10. Стрільців О. М. Способи приховування незаконного збагачення. Реалізація державної антикорупційної  політики  в  міжнародному  вимірі  : матеріалиьІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 7 груд. 2018 р. : у 2 ч. / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 150–151.
Опубліковано
2018-12-01