ПРОКУРОР – КЛЮЧОВИЙ СУБ’ЄКТ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

  • І. М. Попович
Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, прокурор, обвинувачення, сторони, законодавець

Анотація

Статтю присвячено аналізу обвинувальної діяльності прокурора у вітчизняному досудовому розслідуванні. Досліджуючи проблематику, автор акцентує свою увагу на окремих прогалинах та прорахунках, які містяться у діючому законодавстві під час визначення обвинувальної діяльності прокурора. Пропонується авторське бачення шляхів усунення цих помилок та вдосконалення функції обвинувачення у кримінальному провадженні України.

Посилання

1. Чепурний О.О. Кримінальні процесуальні функції на стадії досудового розслідування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2005. 16 с.
2. Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. Москва, 1951. 191 с.
3. Баксалова А.М. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая прокурором и ее реализация на досудебном следствии: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Томск, 2002. 19 с.
4. Юрчишин В.М. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України. Вісник прокуратури. 2012. № 9. С. 89–97.
5. Матієк С. Щодо визначення поняття «обвинувачення». Вісник прокуратури. 2002. № 4. С. 55–58.
6. Дворник А. Функції прокурора у досудовому кримінальному провадженні за новим КПК України. Вісник прокуратури. 2013. № 3. С. 104–112.
7. Давыденко Л.М. Цели, задачи и функции прокуратуры / Закон Украины «О прокуратуре»: теория и практика его применения. Харьков, 1992. С. 7–9.
8. Божьев В.П. Состязательность на предварительном следствии. Законность. 2004. № 1. С. 3–5.
9. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования: науч.-практ. пособ. Москва, 2006. 144 с.
10. Жук О.Д. Соотношение уголовного преследования и прокурорского надзора в досудебных стадиях процесса. Уголовное право. 2003. № 4. С. 115–117.
11. Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве. Москва. 2002. 422 с.
12. Бабкова В.С. Особливості процесуального статусу прокурора при розгляді кримінальних справ судами першої інстанції. Теорія  і  практика  кримінального  судочинства: матеріали міжнар.-практ. конф. Харків, 2011. С. 87–90.
13. Баганець О. Про деякі проблеми досудового слідства та прокурорського нагляду і можливі шляхи їх вирішення. Вісник  прокуратури. 2016. № 3. С. 65–80.
Опубліковано
2018-12-01