ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ

  • О. В. Лепей
Ключові слова: присяжні, професійні судді, суд присяжних, нарада, голосування

Анотація

Досліджено питання про порядок наради і голосування в суді присяжних. Зроблено висновок, що інститут присяжних є за формою і за змістом аналогом скасованого інституту народних засідателів у кримінальному судочинстві. Запропоновано запровадити в Україні класичну модель суду присяжних.

Посилання

1. Волоско І.Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. – 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Львів, 2017. 16 с.
2. Щерба В.М. Деякі питання провадження в суді присяжних за новим КПК України. Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики  на  сучасному  етапі: м-ли Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.). Харків: ХНУВС, 2012. С. 602–605.
3. Андрусенко С.В. Проблемні питання створення та функціонування суду присяжних в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 289–296.
4. Рощина І.О., Цигалій С.О. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування. Юридичний вісник. 2018. № 2. С. 188–193.
5. Тертишник В.М. Суд присяжних: новела кримінального судочинства України. Актуальні  проблеми застосування  нового  кримінального  процесуального законодавства  України  та  тенденції  розвитку  криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.). Харків: ХНУВС, 2012. С. 529–532.
6. Тертишник В.М. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України. Право  України. 2012. № 7. С. 274–278.
7. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с.
8. Тертишник В.М. Суд присяжних за новим КПК України.  Кримінальне  провадження:  новації  процесуальної  теорії  та  криміналістичної  практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2013 року; Таврійський нац. ун-т імені В.І. Вернадського. Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. С. 145–146.
9. Омельченко Т.В. Теоретические аспекты судебно-следственной практики по Уголовному процессуальному кодексу Украины. Кримінальне  провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної  практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2013 року; Таврійський нац. ун-т імені В.І.Вернадського. Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. С. 121–123.
10. Курманова М.С. Суд присяжних за новим КПК України. Правова  держава:  історія,  сучасність  та перспективи  формування  в  умовах  євроінтеграції. Матеріали укр.-польск. наук.-практ. конф. (Дніпро-петровськ, 15 листоп. 2013 р.). Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 212–214.
11. Теремецький В.І. Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Форум  права. 2012. № 3. С. 728–735.
12. Леоненко Т.Є. Організаційно-правові проблеми функціонування суду присяжних за новим кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальний  процесуальний  кодекс  України:  перші  проблеми  та  здобутки: матеріали круглого столу 20 листопада 2013р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. Запоріжжя: КПУ, 2013. С. 65–67.
13. Лисюк Ю.В. Суд присяжних в Україні: шлях до відродження. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 200–204.
14. Теньков С. Новий КПК: час довгоочікуваних і принципових змін. Юридичний вісник України. 2013. № 3. С.10.
15. Карпов Н.С. Усунення присяжного від подальшої участі в судовому розгляді. Фінансові  розслідування:  імплементація  європейського  досвіду  в  Україні: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Ірпінь, 19 травня 2017 р.). Ірпінь: НВТ «Правник», 2017. С. 12–20.
16. Чангулі Г.І. Суд присяжних – анахронізм чи необхідність. Антологія української юридичної думки: в 10т. Київ: Юридична книга, 2004. Т. 9: Юридична наука радянської доби. 846 с
Опубліковано
2018-12-01