ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ У ЗЕМЕЛЬНИХ ЗЛОЧИНАХ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Л. В. Кондратюк
Ключові слова: злочини у сфері земельних відносин, розслідування злочинів у сфері земельних відносин, криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин, предмет злочинного посягання

Анотація

У статті розглянуто особливості предмета злочинного посягання у злочинах у сфері земельних правовідносин. Розглянуто наявні наукові позиції щодо поняття і змісту цієї категорії. Проаналізовано коло об’єктів, які виступають предметами злочинного посягання у злочинах цієї групи, серед яких земельні ділянки, ґрунтовий покрив (поверхневий шар) земель, розпорядчі документи органів державної влади і місцевого самоврядування, правовстановлювальні документи на землю, документація із землеустрою, документація з оцінки земель, а також неправомірна вигода.

Посилання

1. Водний кодекс України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр.
2. Лісовий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.
3. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
6. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15.
7. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
8. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12.
9. Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0070-05.
10. Андрусенко С.В. Виявлення та розслідування злочинів у сфері земельних відносин: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2012. 196 с.
11. Ковалева Н. Криминалистическая характеристика самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Legea si viata. Август 2015. С. 31–35.
12. Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. 2011. Вип. 22. С. 241–251.
13. Настенко А. Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин. Национальный юридический журнал: теория и практика. Май 2014. С. 78–83.
14. Одерій О.В. Предмет посягання як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля: окремі питання. Ученые записки Таврического национального  университета  им.  В.И.  Вернадского. Серия  «Юридические  науки». Т. 26 (65). 2013. № 1. С. 255–259.
15. Протидія злочинам у сфері земельних відносин: навч. посіб. / С.В. Андрусенко, О.М. Бандурка, М.С. Рябченко та ін.; За заг. ред. С.М. Гусарова. Харків: ХНУВС, 2013. 170 с.
16. Тальянчук І.С. Криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин. Право  і  державне управління. 2013. № 1. С. 119–123.
17. Татарин Н.М. Криміналістична характеристика самовільного зайняття ділянки та самовільного будівництва. Юридичний  електронний  науковий  журнал. 2014. № 1. С. 142–146.
18. Цвіркун Н.Ю. Поняття та ознаки предмета безгосподарського використання земель (ст. 254 Кримінального кодексу України). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 1082. Серія «Право». 2013. Вип. 16. С. 165–168.
Опубліковано
2018-12-01