ДОКТРИНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

  • О. В. Сачко
Ключові слова: верховенство права, законність, права і свободи людини, пропорційність

Анотація

У статті аналізуються доктринальні проблеми принципу верховенства права з урахуванням європейських стандартів та конституційних норм, а також формування на цій основі концептуальних моделей окремих кримінально-процесуальних принципів законності, юридичної визначеності, дотримання прав людини, заборони державного свавілля, недискримінації та рівності перед законом, ефективного доступу до правосуддя, пропорційності.

Посилання

1. Аленін Ю. П., Волошина В. К. Поняття та систе-ма принципів кримінального провадження. Наукові праці НУ ОЮА. 2014. Т. XIV. С. 78–89.
2. Бочаров Д. О. «Правові позиції як засіб збли-ження правових систем». «Polska i Ukraina W dobie transformacji», 11–12 września 2014 r. w murach państwowej Wyższej szkoły Wschodnioeuropejskiej (pWsW) w Przemyślu.
3. Галаган О. І., Письменний Д. П Поняття та си-стема засад (принципів) кримінального провадження. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. No 4. С. 167–172.
4. Головатий С. Верховенство права, або ж Пра-вовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизня-ної науки. Право України. 2010. No 4. С. 206–219.
5. Головатий С. Верховенство права. У 3-х книгах. Київ : Видавництво «Фенікс», 2006. Книга 2. Верхо-венство права: від доктрини до прецеденту. 1286 с.
6. Гуренко М. Н. Теоретико-правові проблеми га-рантій прав і свобод людини та громадянина : моногра-фія. Київ : НАВСУ, 2001.
7. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Принципи права в розв’язанні проблем конкуренції правових норм, юридичних фікцій і колізій. Актуальні пробле-ми вітчизняної юриспруденції. 2017. No 1. Т. 1. С. 7–11.
8. Костенко О. М. Концепція прав людини: сучас-ний стан і перспективи розвитку. Бюлетень Міністер-ства юстиції України. 2011. No 11. С. 5–11.
9. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Гроше-вий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Та-ція, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Хар-ків : Право, 2013. 824 с.
10. Куріс Е. Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід страсбурзького суду. Слово На-ціональної школи суддів України. 2017. No 2. С. 22–28.
11. Молдован А. Засади кримінального процесу в Україні та ФРН. Підприємництво, господарство і право. 2013. No 4. С. 24–26.
12. Оніщенко Н. М. Принцип верховенства права та верховенства закону: взаємовиключення чи взаємозу-мовленість? Проблеми правознавства та правоохорон-ної діяльності. No 3. 2010. С. 3–7.
13. Остапенко В. В. Судові гарантії конституційних прав людини: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. Харків, 2018. 226 с.
14. Петришин О. Верховенство права в системі пра-вового регулювання суспільних відносин. Право Укра-їни. 2010. No 3. С. 27–29.
15. Погребняк С. Принципи права: доктринальні питання. Право України. 2013. No 9. С. 217–218.
16. Принцип верховенства права: проблеми тео-рії та практики : Монографія : У 2-х кн. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юридична думка, 2008. Кн. 1. Верховенство права як принцип правової систе-ми : проблеми теорії. 344 с.
17. Смоков С. М., Горелкіна К. Г. Гарантії застосу-вання заходів процесуального примусу у кримінально-му судочинстві України : монографія. Одеса : Астро-ринт, 2012. 152 с.
18. Тертишник В. М. Верховенство права та забез-печення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. 432 с.
19. Тертишник В. М. Кримінальний процес Укра-їни : підручник. 7-ме вид., доповн. і перероб. Київ : Алерта, 2017. 840 с.
20. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 15-те, доповн. і перероб. Київ : Правова Єдність, 2018.
21. Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : Підручник. Київ : Алерта, 2018. 480 с.
22. Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України. Право України. 2011. No 5. С. 175.
Опубліковано
2018-12-01