ОКРЕМІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВИМ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЕТНІЧНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

  • М. В. Підболячний
Ключові слова: запобігання, індивідуальні заходи, етнічні організовані злочинні групи, корисливі насильницькі злочини

Анотація

У статті проаналізовано поняття, сутність, суб’єкти, механізм індивідуальних заходів запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами, які полягають у комплексному поєднанні всіх різновидів та рівнів запобіжного впливу. Окремо приділено увагу інформаційно-пошуковим системам, базам даних під час проведення таких заходів.

Посилання

1. Деканоїдзе назначила першим заступником го-лови Нацполіції Трояна // Информационно-анали-тический центр «ЛІГА». URL: http://news.liga.net/ua/news/politics/9378717-dekano_dze_naznachila_pershim_zastupnikom_golovi_natspol_ts_troyana.htm.
2. Севрук В.Г. Гіпноз як складова способу проти-правної діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій, сформованих на етнічній основі/ Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матері-али VІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 24 листоп. 2016 р.) / [В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. C. 219–225.
3. Шестаков Д.А. Семейная криминология: Крими-нофалистика. Москва: Юрид. центр Пресс, 2003. 389 с.
4. Кримінологія (Загальна частина): навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Бандурки; А.Б. Блага, І.Г. Богатирьов, Л.М. Давиденко та ін. Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. 240 с.
5. Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений органами внутренних дел: [учеб. пособ.]. Тюмень: Тюмен. ВШ МВД РФ, 1994. 112 с.
6. Фильченков Г.И. Предупреждение и раскрытие групповых преступлений несовершеннолетних: [учеб. пособ.]. Москва: ВНИИ МВД России, 1997. 146 с.
7. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В.В. Коваленко, Є.М. Моісєєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. Київ: Атіка, 2010. Т. VI. Оператив-но-розшукова діяльність поліції (міліції). 1128 с.
8. Бандурка О.М., Литвинов О.М. Протидія злочин-ності та профілактика злочинів: монографія. Xарків: ХНУВС, 2011. 456 с.
9. Основи оперативно-розшукової діяльності: на-вчальний посібник / О.Ю. Анциферов, О.М. Чистолі-ноц, С.В. Єськов та ін. / за редакцією С.М. Гусарова; Харків, нац. ун-т внутр. справ. Харків: Золота миля, 2015. 312 с.
10. Профілактика злочинів: Підручник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Ф. Гіда та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. О.М. Джужи. Київ: Атіка, 2011. 720 с.
11. Бурлаков В.Н. Криминогенная личность и ин-дивидуальное предупреждение преступлений: про-блемы моделирования. Санкт-Петербург: С.-Петер-бургская академия МВД России, 1998. 235 с.
12. Тарасенко Р.В. Проблеми забезпечення безпеки й соціального захисту осіб, які сприяють розкриттю злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків. Пів-денноукраїнський правничий часопис: наук. журнал. Одеса: РВВ ОДУВС. 2012. No 2. С. 229–232.
13. Севрук В.Г. Деякі заходи протидії наркобізнесу в Україні, що вчиняється особами циганської національності. Протидія екстремізму: матеріали круглого столу (Полтава, 12–13 груд. 2013 р.). Київ, 2013. – С. 90–92.
14. Литвинов О.М. Тактика запобігання злочинам. Право і безпека. 2011. No 1 (38). С. 131–135.
15. Барбат А.В., Мусеибов А.Г. Временные рам-ки преступлений. Российский следователь. 2003. Вып. No 11. С. 43–46.
16. Севрук В.Г. Правоохоронні органи, які здійсню-ють протидію злочинам, що вчиняються організовани-ми групами і злочинними організаціями, які сформо-вані на етнічній основі: український та міжнародний досвід. Молодий вчений. 2017. No 11 (51). С. 995–1005.
17. Джужа О., Василевич В., Кирилюк А. Щодо механізму злочинної поведінки. Право України. 2005. No 6. С. 66–71
18. Тарасюк Я. Поняття і сутність опе-ративно-розшукової профілактики. URL: https://blogdocentyarynatara.io.ua/s2304685/ponyattya_i_sutnist_operativnorozshukovoe_profilaktiki.
19. Павленко С.О. Сутність і зміст поняття «опе-ративно-розшукова тактика». Теорія і практика пра-вознавства. 2018. Вип. 2 (14). http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/153144/153877.
20. Ремський В.В. Детермінанти організованої ет-нічної злочинності. Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів: зб. наук. праць за мате-ріалами наук.-практ. конф. (Київ, 29 берез. 2012 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2012. С. 95–99.
21. Севрук В.Г. Нормативно-правові засади проти-дії правоохоронними органами України злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними ор-ганізаціями, які сформовані на етнічній основі. Моло-дий вчений. 2017. No 4 (44). С. 337–342.
Опубліковано
2018-12-01