Еволюція концепції «справедливий суд» у конституційно-правовій доктрині

Ключові слова: суд, справедливий суд, право на справедливий суд, права людини, конституційно-правова доктрина, справедливість

Анотація

Концепція справедливого суду почала використовуватись у праві відносно недавно. З початку її появи у XVIII столітті, зазнавши змістовної трансформації, концепція справедливого суду в сучасному розумінні почала втілювати в собі головну ідею - дотримання прав сторони в ході судового розгляду (в тому числі права на розумні строки розгляду, право на неупередже-ний суд, право на залучення і допит свідків тощо) лише у другій половині ХХ століття. Право на справедливий суд виступає необхідною передумовою забезпечення та належної реалізації всіх інших прав людини і громадянина. Аргументується, що витоки концепції справедливого суду слід шукати ще у праві Давнього Риму. Висувається теза, що власне поняття «справедливість» знаходиться в нерозривному діалектичному взаємозв'язку з поняттям «закон». Виявлено, що концепція справедливого суду («fair trial») походить з англосаксонського права і була вперше використана як характеристика судового процесу ще у XVIII ст. Однак на той час вона була в значному ступені суб'єктивною та характеризувалась фрагментарністю і малозастосованістю.

Відзначається, що вперше в міжнародних документах концепція справедливого суду знайшла своє втілення наприкінці 1940-х років, а першим таким документом стала Загальна декларація прав людини 1948 р., в наступні роки отримавши суттєве змістовне розширення і розвиток. Водночас активно почала застосовуватись формула Радбруха, що досить часто використовувалась у судовій практиці Федеральної Республіки Німеччина. Підсумовується, що, попри те, що концепція справедливого суду в умовах сучасної державно-правової дійсності вже давно є певним «золотим стандартом» правосуддя, вона є динамічною і постійно розвивається та змінюється, а сучасне розуміння права на справедливий суд не є остаточно визначеним ані в міжнародному, ані в національному законодавстві.

Посилання

1. William F. Schulz. In Our Own Best Interest: How Defending Human Rights Benefits Us All. Boston : Beacon Press, 2001. 256 p.
2. Karol Flisek. Prawo do sądu i pojecie wymiaru spra-wiedliwosci w perspektywie koncepcji merytorycznego orzekania sądow administracyjnych. Forum Prawnicze. 2017. P. 72-84. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/190383423.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
3. Jerzy Skorupka. O sprawiedliwosci procesu karnego. Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2013. URL: https://www.gandalf.com.pl/files/products/texts/324593.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
4. Stefan J. Karolak. Sprawiedliwosc. Sens prawa. Krakow : Petrus, 2015. 350 p.
5. Langford Ian. Fair Trial: The History of an Idea. Journal of Human Rights. 2009. № 8. P. 37-52. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14754830902765857 (дата звернення: 08.09.2020).
6. Стрелкова Ю.В. Концепция справедливого судебного разбирательства (fair trial) как система гарантий для вынесения правосудного вердикта в суде присяжных. Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 1. С. 134-140.
7. The selected writings and speeches of Sir Edward Coke. Edited by Steve Sheppard. Volume 3. Indianapolis, Indiana : Liberty Fund. 2003. 291 p. URL: https://www.academia.edu/31886235/Edward_Coke_The_Selected_Writings_of_sir_Edward_Coke_Vol_III (дата звернення: 08.09.2020).
8. Головко О.П. Справедливий судовий розгляд в міжнародному кримінальному процесі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 5. С. 321-325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_5_72 (дата звернення: 08.09.2020).
9. Радбрух Г. Философия права : пер. с нем. Москва : Международные отношения, 2004. 240 с.
10. Бочаров Д. Суд - не на осуд, а на розсуд. Справедливий розсуд. Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 2. С. 394-396. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filpr_2012_2_44 (дата звернення: 08.09.2020).
11. Дудченко В.В. Г. Радбрух про ціннісну природу права. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2013. Т. 13. С. 123-131. URL: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom13/14.pdf (дата звернення: 08.09.2020).
12. Туманянц А.Р. Забезпечення права особи на справедливий судовий розгляд. Університетські наукові записки. 2010. № 2. С. 206-211. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_2_30 (дата звернення: 08.09.2020).
13. Бережанський Г.І. Особливості розуміння права на справедливий суд. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 191-196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkc_2017_3_23 (дата звернення: 08.09.2020).
Опубліковано
2020-11-18