Статус Конституційного Суду України як судового органу

Ключові слова: суд, конституційний суд, правосуддя, конституційна реформа, право на справедливий суд

Анотація

У статті розглянуто статус Конституційного Суду України як судового органу влади. Розкрито зміст дискусії між Гансом Кельзеном і Карлом Шміттом щодо природи конституційного суду. З'ясовано зміст і наслідки конституційної реформи 2016 року в частині статусу Конституційного Суду України. З'ясовано аргументи щодо відповідності Конституційного Суду України критеріям ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. Зроблено висновок про те, що шлях створення окремого конституційного суду, який був обраний в Європі внаслідок «перемоги» аргументів Ганса Кель-зена над аргументами Карла Шмітта, навряд чи варто піддавати ревізії. Така ревізія ставить під сумнів сам факт існування, авторитет і роль Конституційного Суду в механізмі захисту прав людини, а також юридичну силу його рішень, власну юрисдикцію, його інституційну незалежність, що забезпечується саме судовим статусом (за Кельзеном), створює невизначеність щодо місця в судовій системі шляхом потенційної конкуренції з Верховним Судом як «найвищим судом у системі судоустрою України» (ч. 3 ст. 125 Конституції в чинній редакції). Відповідне занепокоєння (щодо конкуренції з Верховним Судом) набуло свого конкретного вияву під час визнання останнім Конституційного Суду України політичним органом, а також заперечення Верховним Судом поширення на Конституційний Суд України ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. Визнання позасудового статусу Конституційного Суду України або ж його політичного, а не правового характеру принижує його роль і не сприяє злагодженому функціонуванню судових механізмів захисту прав людини. Європейський суд із прав людини неодноразово визнавав національні конституційні суди «судом, встановленим законом» саме в розумінні відповідної ст. 6 Конвенції. Судовий статус Конституційного Суду України не заперечувався Венеціанською комісією, навпаки - він схвалювався.

Посилання

1. Шмитт К. Гарант конституции. Государство: право и политика. Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2013. С. 27-220.
2. Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции. Государство: право и политика / К. Шмитт. Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2013. С.359-411.
3. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209.
4. Венеціанська комісія. Попередній висновок CDL-PI(2015)016 від 24 липня 2015 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/CDL_PI_ 2015_016_2015_07_24.pdf.
5. Венеціанська комісія. Остаточний висновок CDL-AD(2015)027 від 23 жовтня 2015 року. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/visnovok%2026.pdf.
6. Венеціанська комісія. Висновок щодо проекту Конституції України від 21 травня 1996 р. CDL-INF (96)6 щодо тексту, затвердженого Конституційною комісією 11 березня 1996 р. Конституція незалежної України. Кн. 2. Ч. 1. Київ : Українська правнича фундація, 1997. С. 245-268.
7. Шепітько М.В. Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії. Харків : Право, 2018. 408 с.
8. Конституционная юстиция в станах Восточной Европы: проблемы теории и практики / отв. ред. Я. За-лесны. Москва : Норма, 2020. 672 с.
9. Государственное право Германии: сокращенный перевод немецкого семитомного издания. Москва : Ин-т гос. и права РАН. Т. 1. 1994. 312 с.
10. Познер Р. Як мислять судді. Харків : Акта, 2012. 455 с.
11. Алексі Р. Інституціоналізація прав людини в демократичній конституційній державі Філософія прав людини / за ред. Ш. Госепата та Г. Ломана ; пер. з нім. Київ : Ніка-Центр, 2008. С. 172-189.
12. Сліденко І.Д. Феноменологія конституційного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістемологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів : монографія. Київ : Істина, 2010. 624 с.
13. Берченко Г.А. Право НАБУ обращаться в суд с исками о признании сделок недействительными противоречит Конституции: возможен ли пересмотр решения суда? Бухгалтер. 2019. № 47. С. 14-15.
Опубліковано
2020-11-18