Особливості судового захисту конституційних прав і свобод у межах Європейської системи захисту прав людини

Ключові слова: судовий захист, Європейський суд із прав людини, Суд Європейського Союзу, конкуренція юрисдикцій, принцип субсидіарності, принцип свободи розсуду, конституційні права й свободи, Хартія прав Європейського Союзу, Європейська конвенція

Анотація

У статті розглянуто ключові особливості функціонування механізму судового захисту конституційних прав і свобод людини на рівні Європейської системи захисту, зокрема Ради Європи та Європейського Союзу. Автором досліджено генезис становлення та розвитку Європейської системи захисту прав людини; виявлено особливості функціонування системи захисту прав людини в межах Ради Європи.

На думку автора, Європейська система захисту прав людини як одна з найефективніших регіональних систем захисту характеризується дуалізмом контрольних механізмів. Це, зокрема, дуже яскраво відбито в рамках функціонування двох судових органів: Європейського суду з прав людини (в межах Ради Європи) й Суду Європейського Союзу (в межах Європейського Союзу). Дуалізм своєю чергою є наслідком існування двох важливих документів, які визначають каталог прав людини й механізм їх захисту: Європейської конвенції з прав людини й Хартії основних прав Європейського Союзу.

 У статті аналізуються підходи до розуміння правової природи судового захисту, що здійснюється Європейським судом із прав людини, в тому числі через виявлення відмінностей у механізмі захисту, який здійснює Європейський суд із прав людини, в порівнянні з національними й іншими міжнародними судами. Автором досліджено правову природу Європейського суду з прав людини з боку захисту прав людини й доведено, що особливості судового захисту в межах Європейського суду з прав людини зумовлені ключовими принципами: субсидіарності, "shared responsibility" й свободи розсуду ("margin of appreciation"). Отже, особливість правової природи судового захисту, що здійснюється Європейським судом із прав людини, полягає в тому, що Європейський суд із прав людини слідкує за дотриманням державами-учасницями прав, гарантованих Конвенцією, та має повноваження застосовувати заходи юридичного впливу на державу-порушника. Механізм судового захисту Європейського суду з прав людини може бути застосовано лише якщо держава не виконує своїх зобов'язань із прав людини.

Окремо здійснено аналіз правової природи Суду Європейського Союзу в контексті захисту прав людини, а також досліджено сутність «конкуренції юрисдикцій», що виникає в площині взаємодії Європейського суду з прав людини й Суду Європейського Союзу. Зокрема, виникнення конкуренції юрисдикцій пов'язано з тим, що Договір про створення Європейського Союзу, Хартія Основних прав Європейського Союзу містять по суті ідентичний перелік прав, як і той, що визначений у Європейській конвенції з прав людини. Це створює ситуацію, коли одні й ті ж питання розглядаються різними судовими інституціями. Отже, автором наголошено на практичній необхідності розв'язання дискусії в теорії та правозастосуванні щодо меж втілення повноважень Європейського суду з прав людини, Суду Європейського Союзу й національних судів у питаннях, що стосуються захисту конституційних прав і свобод людини.

Посилання

1. Базов О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини: доктрина та практика : монографія. Київ, 2017. 424 с.
2. Висновок № 9 (2006) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про роль національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права. URL: https://rm.coe.int/opinion-n-9-2006-on-the-role-of-national-judges-in-ensuring-an-effecti/16806a1fba.
3. Віткаускас Д., Диков Г. Захист права на справедливий суд відповідно до Європейської конвенції з прав людини : посібник для юристів. 2-ге видання. Рада Європи, 2017. 190 с.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
5. Поліванова О.М. Процес приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з прав людини після Висновку 2/13. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 385-390.
6. Практичний посібник щодо прийнятності заяв. Рада Європи / Європейський суд з прав людини. 2014. URL: https://echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf.
7. Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : навчальний посібник. Київ, 2019. 328 с.
8. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. OJL16. 29.5.2014. P. 3-2137.
9. Charter of the United Nations. URL: https://www. un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html.
10. Consolidated version of the Treaty on European Union. OJC 326. 26.10.2012. P. 13-390.
11. Gerards J. The European Court of Human Rights. Comparative Constitutional Reasoning / eds. A. Jakab, A. Dyevre, G. Itzcovic. Cambridge : Cambridge University Press. P. 237-276. Doi:10.1017/9781316084281.009.
12. Ravasi Ravasi E., Leiden E. Human Rights Protec -tion by the ECtHR and the ECJ : A Comparative Analysis in Light of the Equivalency Doctrine. The Netherlands, 2017. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004343696.
13. McCrudden. Judicial Comparativism and Human Rights. Oxford Legal Studies Research Paper No. 29/2007. COMPARATIVE LAW: A HANDBOOK / eds. Esin Oram, David Nelken. P. 371-398.
14. Overview 1959-2019 ECHR. European Court of Human Rights. February 2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592019_ENG.pdf.
15. Q & A on Inter-State Cases. European Court of Human Rights. October 2020. URL: https://echr.coe.int/Documents/Press_Q_A_Inter-State_cases_ENG.pdf.
16. Renucci Jean-Francois. Introduction to the European Convention on Human Rights. The rights guaranteed and the protection mechanism. Council of Europe Publishing, 2005. 128 p.
17. The Judicial Dialogue between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights Or How to remain good neighbours after the Opinion 2/13. Brussels, 27 March 2017. FRAME Dean Spielmann Judge at the General Court of the European Union Former President of the European Court of Human Rights. URL: http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2017/03/ECHRCJUEdialog.BRUSSELS.final_.pdf.
18. Wollenschlager Ferdinand. Fundamental Rights Regimes in the European Union: Contouring Their Spheres. 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-6129-5_2.
Опубліковано
2020-11-18