Особливості предмета біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією

Ключові слова: товарна біржа, аграрна біржа, предмет торгівлі, сільськогосподарська продукція

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей предмету біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні.

Аргументовано, що предметом біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією виступає не власне продукція, а біржові угоди трьох видів: купівля-продаж, міна та поставка, а також товарні деривативи, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція (на аграрній біржі). Автором доведено, що сільськогосподарська продукція, яка є предметом договорів ку-півлі-продажу, обміну та поставки, має бути допущена до обігу на біржі, тобто відповідати встановленим бір-жою вимогам до якості відповідної продукції. Виявлено, що законодавством України не визначено вимог, відповідність яким є підставою для допуску сільськогосподарської продукції до обігу на біржі, а тому такі вимоги встановлюються кожною біржою самостійно у правилах біржової торгівлі.

Проведено порівняльний аналіз національного та європейського підходів до визначення поняття «сільськогосподарська продукція» та з'ясовано, що національним законодавцем застосовано більш широкий підхід, що не цілком відповідає європейським актам.

Визначено, що основними характеристиками, яким має відповідати сільськогосподарська продукція за законодавством України, є якість та безпечність. Встановлено, що наразі в Україні триває процес імплементації європейських стандартів якості сільсько-господарської продукції відповідно до зобов'язань, прийнятих Україною у зв'язку із підписанням Угоди про асоціацію з ЄС.

Автором з'ясовано, що на виконання Угоди про асоціацію України з ЄС в Україні прийнято ряд законів та інших актів, однак залишаються невпровадженими деякі європейські стандарти у сфері забезпечення якості сільськогосподарської продукції, найбільш важливим з яких є Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-1V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-1V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 № 1956-X11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-V1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
5. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-1V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
6. Про аграрні розписки: Закон України від 06.11.2012 № 5479-V1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text.
7. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25.06.2009 № 1561-V1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1561-17#Texthttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1561-17#Text.
8. Про Митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 № 674-1X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B0-20#n2.
9. Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 № 584-V11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n3.
10. Чабаненко М.М. Сільськогосподарська продукція як категорія аграрного права України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. Ч. 2. С. 58-65.
11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : міжнародний документ від 27.06.2014. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.
12. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів: міжнародний документ від 15.04.1994. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_006.
13. Угода про сільське господарство: міжнародний документ від 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_005#n174.
14. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.
15. Шор К., Руда М., Рогінська-Грін Я. Адаптація до законодавства ЄС: у фокусі малі та середні виробники аграрної продукції. Базове дослідження, 2-ге видання. Київ, 2019. 52 с.
16. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин: Закон України від 18.05.2017 № 2042-УШ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text.
17. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2059-19#Text.
18. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів: Закон України від 06.12.20І8 № 2639-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text.
19. Про затвердження Методичної настанови для виробників заморожених напівфабрикатів у тістовій оболонці: наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2444 від 11 грудня 2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2444282-19#Text.
20. Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів: наказ Міністерства охорони здоров'я України № 1145 від 15 травня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-20#Text.
21. Про внесення змін до Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах: наказ Міністерства охорони здоров'я України № 1238 від 22 травня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0684-20#Text.
Опубліковано
2020-11-18