Правові наслідки укладення правочинів особами з вадами волі

  • І. А. Коваленко
Ключові слова: діти, малолітні особи, правочини, вади волі, шлюбно-сімейні відносини

Анотація

Проблема відповідальності - одна з найбільш складних проблем як загальної теорії права, так і галузевих юридичних наук. В останні роки у вітчизняній юридичній науці цій проблемі приділяється значна увага. Дослідження вчених-юристів зробили значний внесок у розробку теорії юридичної відповідальності. Але цю проблему не можна вважати вичерпаною. До цього часу ще не вироблено єдиного визначення поняття юридичної відповідальності, відсутній також єдиний погляд і щодо її змісту.

Упродовж останніх років найбільш досліджуваними були питання цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб. Зокрема, це знайшло відображення в дисертаційних дослідженнях молодих науковців. Водночас проблематика цивільно-правової відповідальності обмежено дієздатних, недієздатних осіб та осіб, які не усвідомлювали значення своїх дій та (або) не могли керувати ними, залишається малодослідженою в науці цивільного права України. Такий стан речей дає підстави говорити про необхідність нового, більш широкого підходу до питання цивільно-правової відповідальності осіб з вадами волі й зумовлює необхідність здійснення комплексного та всебічного аналізу даної проблематики. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з цивільно-правовою відповідальністю осіб з вадами волі, а предметом дослідження є цивільно-правова відповідальність осіб з вадами волі.

Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності в окремих випадках може породити цивільні права та обов'язки. Зокрема, цивільне законодавство встановлює два способи визнання правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, дійсним: по-перше, в разі подальшого схвалення такого правочину батьками або одним із них, з ким проживає малолітня особа, або опікуном; по-друге, у випадку пред'явлення до суду позову про визнання його дійсним.

Оскільки однією з умов дійсності правочину, згідно з Цивільним кодексом України, є умова, відповідно до якої зміст правочину не може суперечити йому та іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства, правочини, що вчинені з дозволу органу опіки та піклування, але порушують права підопічних, мають визнаватися недійсними, такими, що порушують загальні вимоги чинності пра-вочинів. Такий правочин порушуватиме норму права, відповідно до якої опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

Посилання

1. Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. 126 с.
2. Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.
3. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» : наук.-практ. коментар / С. С. Бичкова та ін. ; за ред. М. В. Гребенюка. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 220 с.
4. Цивільне право України : навч. посіб / за заг. ред. І. С. Тімуш, В. П. Мироненко. Київ : ІКВС, 2014. 240 с.
5. Цивільне процесуальне право України : підручник / за заг. ред. М. М. Ясинка. Київ : Алерта, 2014. 744 с.
6. Правила опіки та піклування, затверджені Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88. Офіційний вісник України. 1999. № 26. Ст. 115.
7. Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866. Офіційний вісник України. 2008. № 76. Ст. 2561.
8. Іванов Ю. Ф., Куриліна О. В., Іванова М. В. Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 т. 2-ге вид. до-повн. і переробл. Київ : Алерта, 2019. Т. 1. 342 с.
9. Актуальні проблеми цивільного права і процесу : навч.посіб. / за заг. ред. Я. В. Матвійчук. Київ : НАВС, 2012. 176 с.
Опубліковано
2020-11-18