Поняття «посадової особи» в трудовому праві

Ключові слова: особа, посадова особа, службова особа, державна влада

Анотація

У даній статті досліджується питання стосовно проблеми визначення поняття «посадова особа». Розглядаються доктринальні дослідження вчених, а також аналізується наукова література і законодавство, чинне на території України, стосовно визначення поняття «посадової особи місцевого самоврядування» в сучасному законодавстві України, встановлення сутності поняття «посадової особи місцевого самоврядування» та формування пропозицій з удосконалення чинного законодавства. Так, аналізуючи примітку Кримінального кодексу України, автором зроблено висновок, що характеризувати поняття «посадова особа» можемо по їх повноваженням. Під час дослідження автором було зроблено розмежування понять «посадова особа» і «службова особа» через окреслення критеріїв розмежування, а окреслення критеріїв можливо з визначення змісту правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування. У даній науковій статті автор підійшов до розгляду питань служби в органах місцевого самоврядування як до комплексного політико-правового явища. Відповідно до Конституції України місцеве самоврядування є самостійною основою конституційного ладу України, оскільки єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює свою владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Автором зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції. Так, автор у досліджені даного питання дійшов висновку, що можна визначити органи місцевого самоврядування як представницькі органи публічної влади, які відповідно до закону представляють інтереси територіальних громад, під власну відповідальність здійснюють управління справами місцевого значення в межах Конституції України та законів України. Автор також робить висновок зі зроблених досліджень та наголошує на тому, що саме посада визначає наявність владних повноважень посадової особи, її роль і значення в управлінському процесі. Виконання організаційно-розпорядчої функції є характерною ознакою тільки для керівної посади. Пропонуються шляхи подолання проблеми визначення поняття, визначено його особливості.

Посилання

1. Куренной В. Децентрализация как недооцененная реформа. URL: https://daily.rbc.ua/rus/show/detsentralizatsiya-nedootsenennaya-reforma-1527054477.html (дата звернення: 01.10.2020).
2. Супрун В.М. Проблематика місцевого самоврядування в Україні у працях вітчизняних науковців-до-слідників. Сучасні проблеми розвитку державності та протидії злочинності : матеріали IV звітної на-ук.-практ. конф., 25-26 травня 2006 р., м. Кіровоград. Кіровоград, 2006. С. 10.
3. Беспалий В. Поняття місцевого самоврядування -історіко-порівняльний аспект. Публічне право. 2014. № 1 (13). С. 209-215.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.
5. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131.
6. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 52. Ст. 490.
7. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 4. Ст. 43.
8. Бойченко В. Проблемні питання розмежування понять «посадова особа» та «службова особа» при виконанні рішень та застосуванні норм адміністративного примусу державним виконавцем. Юридичний радник. 2006. № 5.
9. Левківська Н.В. Поняття «посадова особа місцевого самоврядування: проблемні питання правового регулювання в Україні. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Levkivska_NV.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
10. Право в державному управлінні : навч. посіб. / С.Д. Дубенко та ін. Київ, 2016. 376 с.
11. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 01.10.2020).
12. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1997. № 24. Ст. 170.
13. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 33. Ст. 175.
14. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року № 93-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 40. Ст. 290.
15. Прокопенко ВЛ. Трудове право України : підручник. Харків : Фірма «Консум», 1998. 480 с.
16. Гетьманцева Н. Поняття і сутність праці як правової категорії. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 60-65.
17. Цивільне право України : навч. посіб. / Ф.О. Стефанчук та ін. Київ : Прецедент, 2005. 448 с.
18. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб. Київ : Атіка, 2002. 192 с.
19. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України : навч. посіб. Київ : Атіка, 2003. 672 с.
20. Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 260 с.
21. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. / П.Д. Біленчук та ін. Київ : Атіка, 200. 304 с.
22. Журавель Я. Сучасні адміністративно-правові підходи до визначення поняття «орган місцевого самоврядування». Юридичний журнал. 2007. № 7.
23. Оболенський О.Ю. Державна служба : навчальний посібник. URL: https://uchebnik-online.net/book/670-derzhavna-sluzhba-navchalnij-posibnik-obolenskij-o-yu/5-rozdil-2.html (дата звернення: 01.10.2020).
24. Про судову практику у справах про хабарництво : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 р. Юридичний вісник України. 2002. № 28. С. 21.
25. Поняття посадової особи. URL: https://studfiles.net/preview/5105471/page:3/ (дата звернення: 01.10.2020).
26. Бориславська О. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму. Вісник Львівського університету. Серія Юридична. 2011. Випуск 52. С. 127-133.
Опубліковано
2020-11-18