Зміст та етапи адміністративної процедури авторизації електронних майданчиків

Ключові слова: адміністративна процедура, авторизація електронного майданчика, попередня авторизація, авторизація попередньо авторизованого майданчика, етапи адміністративної процедури авторизації електронних майданчиків

Анотація

У статті розглянуто поняття, сутність та етапи процедури авторизації електронних майданчиків як адміністративної процедури, розкрито її співвідношення з процедурою попередньої авторизації та процедурою авторизації попередньо авторизованого електронного майданчика. У статті автор досліджує нормативно-правове регулювання процедур авторизації електронних майданчиків і виявляє ряд характерних проблем, зокрема пов'язаних з існуванням категорій, які не знайшли свого відбиття в системі закону України «Про публічні закупівлі». Автором детально розглянуто процес проведення адміністративної процедури авторизації електронних майданчиків, з огляду на що запропоновано систему етапів вказаної адміністративної процедури. За наслідками пошуку актів правоза-стосування автором викладено основну проблематику вказаного виду адміністративних процедур у сфері публічних закупівель, пов'язану із запровадженням комплексної системи захисту інформації, формуванням статусу попередньо авторизованого майданчика й переходу до статусу авторизованого майданчика.

У результаті проведеного дослідження автором доведено, що адміністративні процедури авторизації суб'єктів публічних закупівель (авторизаційні, су-бавторизаційні й деавторизаційні процедури) опосередковують публічно-правові відносини між Уповноваженим адміністративним органом (Міністерством розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України) й учасниками цих відносин (потенційними операторами електронних майданчиків, операторами авторизованих / попередньо авторизованих електронних майданчиків). Адміністративні процедури авторизації суб'єктів публічних закупівель спрямовані на надання, зміну або позбавлення статусу оператора електронної системи шляхом авторизації / попередньої авторизації електронної системи, зміну доменного імені авторизованої / попередньо авторизованої електронної системи.

Посилання

1. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес : підручник для вищих навчальних закладів. Київ : Літера ЛТД, 2002. 288 с.
2. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (реєстр. № 9456 від 28 грудня 2018 р.) від 01 березня 2019 р. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=6530.
3. Вплив PROZORRO. Березень 2017 / Створено в рамках проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» за фінансування USAID та UKAID. 12 с.
4. Даль В.М. Толковый словарь живого велико русского языка : В 4 т. Москва : Русский язык, 1980. Т. 3. 555 с.
5. Евгеньева А.П. Словарь русского языка : В 4 т. 2-е изд., испр. и допол. Москва : Русский язык, 1984. 750 с.
6. Етимологічний словник української мови : У 7 т. Т. 4 : Н - П / уклад. : Р.В. Болдирєв та ін. ; ред. тому: В.Т. Коломієць, В.Г. Скляренко. Київ : Наук. думка, 2003. 656 с.
7. Звіт про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, затверджений рішенням Рахункової палати від 28 травня 2019 р.№ 12-2. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/12-2_2019/Zvit_12-2_2019.pdf.
8. Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства «ПРОЗОРРО», що має фінансові наслідки для державного бюджету, затверджений рішенням Рахункової палати від 29 листопада 2018 р. № 30-4. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/30-4_2018/Zvit_30-4_2018.pdf.
9. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06 липня 2005 р. № 2747-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
10. Кулак Н.В. Електронне забезпечення сфери здійснення державних закупівель в Україні : дис. ... канд. наук з державного управління : 20.00.02. Харків, 2015. 238 с.
11. Науково-практичний коментар до проєкту Закону України «Про адміністративну процедуру» / авт. колектив О.Ф. Андрійко, В.М. Бевзенко та ін. ; за заг. ред. В.П. Тимощука. Київ : ФОП Мишалов Д.В., 2019. 460 с.
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва : Сов. Энциклопедия, 1973. 846 с.
13. Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF.
14. Постанова Шостого окружного адміністративного суду від 05 березня 2019 р. у справі № 826/12827/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80384228.
15. Про відключення попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель : Наказ Міністерства економіки від 03 квітня 2020 р. № 615-20. URL: https://drive.google.com/file/d/1iE4iSQM838ZWK_dgyNyMTJBnkZ1_NYuD/view.
16. Про відключення попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель : Наказ Міністерства економіки від 07 квітня
2020 р. № 644-20. URL: https://drive.google.com/file/d/1EwTXhJvqTzl68DZzycMEqtfMpwr8ggD8/view.
17. Про відключення попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель : Наказ Міністерства економіки від 07 квітня 2020 р. № 645-20. URL: https://drive.google.com/file/d/1wSFWDzLmTXPshF-mHvbYUMfwH3WhdGQo/view.
18. Про відключення попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель : Наказ Міністерства економіки від 07 квітня 2020 р. № 646-20. URL: https://drive.google.com/file/d/1zUGtq278JmbfxyXF8cbKBSiHLfyh9JLY/view.
19. Про відключення попередньо авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель : Наказ Міністерства економіки від 07 квітня 2020 р. № 647-20. URL: https://drive.google.com/file/d/1r6VFmOJJpLYGvOSFqzMF_Wv0UabdSwV6/view.
20. Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків : Постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 р. № 396 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-2016-%D0%BF#Text.
21. Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 704 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2019-%D0%BF#n2.
22. Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF.
23. Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 березня 2018 р. № 435. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME180317.html.
24. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80/ed20140419#n56.
25. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України : Законопроект від 29 грудня 2001 р. № 8413. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=11716.
26. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України : Законопроект від 29 квітня 2004 р. № 5462. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id= &pf3516=5462&skl=5.
27. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України : Законопроект від 18 липня 2008 р. № 2789. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?%20pf3511=33073.
28. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України : Законопроект від 03 грудня 2012 р. № 11472. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893.
29. Проект закону «Про адміністративні процедури» : Законопроект від 14 травня 2020 р. №3475. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834.
30. Прожкт закону «Про адміністративні процедури» : Законопроект від 28 грудня 2018 р. № 9456. База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307.
31. Куйбіда Р.О. Проблема адміністративного договору у законодавстві, теорії, на практиці. Державні закупівлі України. 2008. № 12 (54). С. 28-32.
32. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 листопада 2018 р. у справі № 826/12827/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78087176.
33. Селіванова Н.П. Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні : дис____канд. юрид. наук : 12.00.07 ; НДІ публ. права. Київ, 2017. 222 с.
34. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ; ред. кол. : І.К. Білодід (гол.), А.А. Бурячок, В.О. Винник та ін. Київ : Наукова думка. Т. 8 : Природа - Ряхтливий / ред. тому : В.О. Винник, В.В. Жайворонок, Л.О. Родніна та ін. 1977. 927 с.
35. Ковальчук М.О. Чим відрізняється авторизація від аутентифікації? Стаття від 30 вересня 2014 р. WordPress : вебсайт. URL: https://kovalchukmm14.wordpress.com/2014/09/30.
36. Шкарупа В.К., Лагода О.С. Адміністративна процедура, її значення та місце в адміністративно-процесуальній діяльності. Право України. 2006. № 6. С. 12-14.
Опубліковано
2020-11-24