Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект

Ключові слова: смертна кара, кат, повішання, спалювання, четвертування, колесування, розстріл

Анотація

У статті за працями І. Малиновського розглянуто кримінально-виконавчий зріз видів смертної кари як кримінального покарання в Московській державі й Російській імперії. Зазначено, що в Київській Русі смертна кара не застосовувалась, а на теренах Росії вона була запроваджена Статутною Двінською грамотою (1397 р.) лише за один злочин - крадіжку втретє. Псковська Судна грамота, а за нею Московські Судебники (1497 р., 1550 р.) розширили її застосування, але видів ще не вказували. Уложення 1649 р. уже передбачало смертну кару в 60 випадках і вказувало на такі прості й кваліфіковані види, як повішання, утоплен-ня, спалювання, залиття горла розплавленим металом, окопування в землю. За Петра I застосування смертної кари досягло свого апогею, а види доповнились четвертуванням, відсіченням голови мечем, розстрілом, колесуванням, садінням на кіл, повішанням за ребро тощо. Крім державних судів, смертна кара на теренах і Московської держави, й Російської імперії застосовувалась також судами церковними й вотчинними. Хоча в законодавстві майже не регулювався порядок її застосування, його створила практика страт і суди, які до 1864 р. належали державним адміністративним органам, судовими вироками. Оскільки смертна кара мала за мету не лише відплату за вчинений злочин, а й запобігання злочинності шляхом залякування потенційних злочинців, вона була обставлена обрядами, що мали своєю метою наругу над засудженим як до, так і під час і після його страти. Страти здійснювались прилюдно, на площах, за загальним правилом катом, у присутності визначеного кола служивих людей, після оголошення дяком чи іншою служивою особою вироку суду. Кати, як і суд, спочатку перебували на так званому годуванні, а згодом на державному утриманні. Практика виробила й форми кожного окремого виду страти, які з тими чи іншими відмінностями застосовувалися на всій території Московії та Російської імперії. З часів царювання Єлизавети Петрівни застосування смертної кари стало поступово обмежуватися. У XIX ст. після судово-правової реформи вона залишилася лише у виді розстрілу й повішання та застосовувалася тільки в межах тюрем, у присутності прокурора й лікаря. Але на початку XX ст., особливо під час революційних подій 1905-1907 рр. її судове й позасудове застосування з боку держави різко зросло. І. Малиновський як науковець рішуче виступив за її скасування. Влада розцінила це як заклик до її повалення, вченого засудили, а його наукову працю за вироком суду знищили шляхом спалювання. Скасована смертна кара була лише Тимчасовим урядом 12 березня 1917 р.

Посилання

1. Малиновський О.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами. Збірник Соціально-Економічного відділу Всеукраїнської Академії Наук. Київ, 1928. № 16. 293 с.
2. Малиновскій І.А. Лекціи по исторіи русскаго права. Выпуск I. Томскъ : Типо-литографія Сибирскаго Т-ва Печатн. Дъла, 1907. 296 с.
3. Малиновскій І.А. Лекціи по исторіи русска-го права. Выпуск I. Варшава : Типографія «Русскаго общества», 1914. 293 с.
4. Малиновскій І.А. Лекціи по історіи русскаго права. Издательство кооперативного т-ва «Единение» въ Ростове на Дону, 1918. 488 с.
5. Малиновскій І.А. Кровавая месть и смертныя казни. Выпуск I. Томскъ : Типо-литографія Сибирска-го Т-ва Печатн. Дъла, 1908. 209 с.
6. Малиновскій І.А. Кровавая месть и смертныя казни. Выпуск II. Томскъ : Типо-литоргафія Сибир. Тов-ва Печатн. Дъла, 1909. 278 с.
7. Малиновский И. А. Начальная страница из исторіи смертной казни (кровавая месть). Записки Импера-торскаго Русскаго Географическаго общества по отделению зтнографіи. Томъ XXXIV : Сборникъ въ честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина. 1909. С. 189-210.
8. Русские писатели-художники о смертной казни. Томскъ : Типо-литографія Сибирскаго Т-ва Печатн. Дъла, 1910. 121 с.
9. Фойницкий И.Я. Ученіе о наказании въ связи с тюрьмоведением. Санктъ-Петербургъ : 1887. 514 с.
10. Познышев С.В. Ученіе о карательныхъ мърахъ и мъръ наказанія. Москва : Типографія Русскаго Товарищества печатного и издательскаго дъла, 1908. 189 с.
11. Загоскинъ И.П. Очеркъ исторіи смертной казни въ Россіи. Казань : Типографія Императорскаго Университета, 1892. 102 с.
12. ГригорьевъЯ.ИзъисторшсмертнойказнивъРос-сіи. Москва : Книгоиздательство «Набатъ», 1907. 15 с.
13. Викторский С.И. Исторія смертной казни въ Россіи и современное ея состояние. Москва : Типо-графія Императорскаго Московскаго Университета, 1912. 387 с.
14. Сергъевский Н.Д. Наказаніе въ русскомъ правъ XVII въка. Санктъ-Петербургъ : Изданіе книжного магазина А.Ф. Цинзерлинга, 1887. 287 с.
15. Филиппов А.Н. Наказаніе по законодательству Петра Великаго въ связи съ реформою. Москва: Университетская типографія, 1891. 457 с.
16. Малиновскій І.А. Ссылка в Сибирь. Публич-ныя лекція, читанныя въ Томскъ въ ноябръ 1889 года. Томскъ : Паровая типо-литографія, 1900. 90 с.
17. Толстой Л.Н. Собрание сочинений : В 22 т. Т. 19-20. Письма. 1882-1910 / сост. и комент. О.А. Голиенко, З.Н. Ивановой, С.А. Розановой, Б.М. Шумовой. Москва : Худож. лит., 1984. 673 с.
18. Попелюшко В.А. Иоанникий Алексеевич Малиновский (1868-1932). Кровавая месть и смертные казни / Малиновский И.А. ; под ред. проф. В.А. Попелюшко. Москва : Юрлитинформ, 2015. 488 с.
Опубліковано
2020-11-24