Поняття та ознаки таємниці у кримінальному праві України в розрізі інформації приватного характеру

Ключові слова: таємниця, інформація, інформація приватного характеру, інформація з обмеженим доступом, приватність, приватне життя

Анотація

У статті досліджується сутність поняття таємниці й притаманних їй ознак у кримінальному праві України в розрізі інформації приватного характеру. Розглядаються погляди науковців щодо розуміння таємниці й співвідношення різних її видів між собою. Аналізується правова природа інформації приватного характеру крізь властиві таємниці ознаки. Пропонується вироблення єдиних правових підходів, здатних спростити правове регулювання кримінально-правової охорони приватного життя та окремих її сфер.

Розглядаються різні аспекти приватної життєдіяльності людини, що підпадають під охорону з боку кримінально-правових норм. У цьому сенсі вивчено ряд дотичних до приватного життя понять, що розкривають зміст та окремі його аспекти. Пропонуються шляхи вдосконалення наявного натепер поняттєвого апарату. Детально аналізуються наукові погляди й етимологія поняття таємниці, особливо в контексті приватного життя, з урахуванням наявних законодавчих підходів. Підтверджується незадовільний стан справ у сфері правового регулювання та існування стійкого запиту на модернізацію значного масиву законодавства. Насамперед це стосується Кримінального кодексу України, адже після його прийняття норми, відповідальні за охорону окремих аспектів приватного життя, майже не переглядалися. Це дозволяє сумніватися в можливості цих приписів ефективно відповідати на сучасні суспільні виклики. Особливо в умовах швидкого розвитку суспільних відносин та інформаційного буму двадцять першого століття, чим створюються додаткові ризики протиправного використання будь-яких відомостей, у тому числі приватного характеру.

У висновку підтверджується переконливість думки, що забезпечення охорони різних аспектів приватного життя не може зводитися лише до однієї статті кодексу. Окреслена категорія є більш багатогранною з великою кількістю дотичних до неї сфер життя. У підсумку констатується, що інформація приватного характеру має ознаки таємниці, але нею не є. Водночас вона найбільш спроможна консолідувати всі сфери приватного життя в межах одного правового інституту, сприяючи його осучасненню.

Посилання

1. Measuring digital development Facts and figures 2019. International Telecommunication Union. Geneva. 2019. P. 15. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf.
2. Негодченко О.В. Інформація з обмеженим доступом в процесі взаємодії суб'єктів владних повноважень та громадських об'єднань. Право і суспільство. 2013. № 1. С. 48-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2013_1_10.
3. Поліщук О.Ю. Поняття та ознаки інформації з обмеженим доступом. Молодь у юридичній науці : збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». Хмельницький : В-во ХУУП, 2004. С. 224-226.
4. Гордієнко С.Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 233-238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_57.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. І допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ - Ірпінь : Перун, «ВТФ», 2005. 1728 с.
6. Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970-1980. Т. 10 : Т - Ф. 1979. 658 с.
7. Фатьянова А.А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды. Государство и право. 1998. № 6. С. 241.
8. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Санкт-Петербург : Изд-е книжн. магазина Законоведение, 1910. 304 с.
9. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Иркутск, 1998. 404 с.
10. Устименко Н.В. Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Харків, 2001. 20 с.
11. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. Москва : Юрид. лит., 1983. 160 с.
12. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин. Держава і право. Вип. 23. Київ, 2004. С. 371.
13. Пермяков М.В. Категория «тайна» в системе правового регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Екатеринбург, 2006. 234 с.
14. Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни в современной России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород,
2005. 57 с.
15. Боровик Я.Ю. Синонімічний аспект вербалізації концепту «таємниця» в українській лінгвокуль-турі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2012. Вип. 24. С. 21-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_9.
16. Бондарь И.В. Тайна по российскому законодательству (проблемы теории и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород,
2004. 27 с.
17. Серьогш В.О. Прайвесі як право бути залишеним у спокої. Радник : український юридичний портал. URL: http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/14799—-l—r.html (дата звернення: 20.09.2020).
18. Privacy and Human Rights: An International Survey of Privacy Laws and Developments. Global Internet Liberty Campaign, 1998. P. 7.
19. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). Москва : Изд-во ИГиП РАН, 1998. 232 с.
20. Скулиш Є.Д. Охоронювана інформація в кримінальному процесі. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. 2009. Вип. 1 (18). C35-43.URL:https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/9762/3/10.pdf.
21. Турченяк О.М., Тугарова О.К. Сучасний стан національної системи захисту інформації з обмеженим доступом. Міжнародний науковий журнал «Інтерна-ука». 2019. № 3. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15523260165156.pdf.
22. Кулініч О.О. Таємниця приватного життя як виду інформації з обмеженим доступом. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 31. С. 92-97.
Опубліковано
2020-11-24