До питання вдосконалення суб'єктного складника технології техніко-криміналістичних досліджень

Ключові слова: криміналістична техніка, суб'єкт дослідження, спеціаліст, експерт, кваліфікаційні вимоги

Анотація

Стаття присвячена вивченню окремих питань ефективності технології техніко-криміналістичних досліджень, які пов'язані із суб'єктами таких досліджень. У ній досліджено проблематику цього питання, яка негативно впливає на ефективність досліджень цієї категорії, та запропоновані рекомендації з усунення негативних чинників. Також у ній описується власне сам технологічний підхід до процесу досліджень матеріальних об'єктів, які вилучаються під час досудового розслідування злочинів. При цьому констатується, що звернення до технологічного підходу зумовлене необхідністю оптимізації діяльності суб'єкта техніко-кри-міналістичного дослідження у процесі досудового розслідування, змістом якої повинна стати відповідна технологія проведення техніко-криміналістичного дослідження як підхід (основна ідея), застосування якого підвищить ефективність та якість використання спеціальних криміналістичних знань та техніко-кри-міналістичних засобів. Узагальнено підходи учених щодо чинників, які визначають ефективність вказаної діяльності, констатовано її залежність від суб'єктів зазначеної діяльності, а саме від їх криміналістичних знань щодо пошуку, виявлення, огляду та попереднього дослідження об'єктів з використанням засобів криміналістичної техніки. Наголошується на тому, що критичною контрольною точкою - прогалиною, наявність якої негативно впливає на ефективність усього технологічного процесу техніко-криміналістичних досліджень, є те, що вимоги до наявності та документального підтвердження рівня спеціальних криміналістичних знань і вмінь використання засобів криміналістичної техніки різняться кардинально: від вимог вищої освіти та документального підтвердження кваліфікації за кожною окремою експертною спеціальністю до загальних абстрактних невиправдано спрощених формулювань посадових компетентностей. На основі цього запропоновано уніфікувати кваліфікаційні вимоги як для суб'єктів доекспертних, так і для суб'єктів експертних підвидів техніко-криміналістичних досліджень. Наголошується на тому, що однакові професійні вимоги до суб'єктів доекспертних техніко-кримі-налістичних досліджень будуть сприяти підвищенню їх компетентності та, відповідно, підвищенню якості та ефективності проведення пошуку слідів, їх огляду, попередньому дослідженню та перевірки за криміналістичними обліками.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.
2. Технологія. Дані із вільної енциклопедії «Вікіпедії». URL: http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Технологія (дата звернення 04.10.2020).
3. Патик А.А. Статус, повноваження та відповідальність спеціаліста й інспектора-криміналіста в кримінальному процесі. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3 (104). С. 133-142.
4. Лозова С.М., Лозовий А.О. Проблемні питання взаємодії між підрозділами експертної служби МВС України та Національної поліції України / тези науково-практичної конференції «Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики» (присвячена пам'яті Заслуженого професора М. С. Бокаріуса). Харків, 20 грудня 2016 року. С. 143-147.
5. Критические контрольные точки. ИнтерКон-салт. URL: https://www.iksystems.ru/a74 (дата звернення 04.10.2020).
6. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації до-судових розслідувань Державного бюро розслідувань, затверджених наказом Державного бюро розслідувань від 07.03.2018 № 21. URL: https://dbr.gov.ua/vakansii/ archive (дата звернення 05.10.2020).
7. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади провідного спеціаліста відділу криміналістики та експертної роботи Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, затверджені наказом Державного бюро розслідувань від 07.03.2018 № 21. URL: https://dbr.gov.ua/vakansii/archive (дата
звернення 05.10.2020).
8. Профіль посади «Детектив відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України», затверджений Директором НАБУ А. Ситником 26.11.2019. URL: https://nabu.gov.ua/vakansii (дата звернення 05.10.2020).
9. Конкурс на посаду Слідчий у ГУНП в Запорізькій області. URL: https://nabir.np.gov.ua/index. php?r=recruitment/process_recruitment&id=3579 (дата звернення 05.10.2020).
10. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та Галузевої класифікації основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України, затверджений наказом МВС України від 24.03.2006 № 301.
11. Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 06.10.2020).
12. Запрошуємо на роботу: відкрито вакансії у податковій міліції фіскальної служби Запорізької області. URL: http://zp.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/robota-z-personalom/vakansii/352460.html (дата звернення
05.10.2020).
13. Закон України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 28, ст. 232). Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (дата звернення 06.10.2020).
Опубліковано
2020-11-24