Допустимість доказів, отриманих під час пред'явлення особи для впізнання

Ключові слова: пред'явлення особи для впізнання, допустимість доказів, недопустимий доказ, процесуальна форма, досудове розслідування

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню деяких аспектів процедури проведення слідчої (розшукової) дії, а саме пред'явлення особи для впізнання. Метою статті є аналіз вивчення одного з важливих критеріїв допустимості доказів у кримінальному судочинстві - процесуальної форми. Досліджено різні погляди науковців щодо понять допустимості доказів та процесуальної форми, адже сьогодні термін «процесуальна форма» не визначений жодним нормативним документом.

Розглянуто організаційні й тактичні особливості пред'явлення особи для впізнання та проаналізовано процедуру проведення цієї слідчої (розшукової) дії у зарубіжних країнах, зокрема у Сполучених Штатах Америки. У статті наведено приклади судових рішень, у яких докази визнано недопустимими з огляду на порушення процесуальної форми. Зокрема, акцентується увага на проблематиці дотримання належної процедури одержання доказів та фіксуванні результатів дії. Зазначено причини порушення умов допустимості доказів під час досудового розслідування та можливості їх усунення.

У статті наголошено, що відповідно до чинного законодавства та судової практики будь-яке недотримання процесуальної форми є підставою до визнання доказів недопустимими, що призводить до недоведеності вини підозрюваної особи. Проаналізовано думки деяких науковців, які вважають, що несуттєві порушення кримінального процесуального закону можуть вважатися допустимими у разі законодавчого визначення, які саме процесуальні порушення є суттєвими.

Зроблено висновок, що сторона обвинувачення під час збирання та фіксації доказів має докласти максимальних зусиль для дотримання всіх вимог проведення процесуальної дії відповідно до кримінального процесуального закону, адже це є обов'язковою умовою отримання допустимих доказів у кримінальному провадженні. Для того щоб докази були достатньою підставою для висновку суду про винуватість особи, процедура та протокол пред'явлення для впізнання мають бути належними.

Посилання

1. Бобров В.К., Божьев В.П., Бородин С.В. Уголовный процесс: учеб. для вузов/ под ред. В.П. Божьева. Москва, 1998. 574 с.
2. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону, 1999. 288 с.
3. Іщенко В.І. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування. Право України. 2003. № 7. С. 80-83.
4. Климчук М.П. Тактика пред'явлення для впізнання особи в Сполучених Штатах Америки. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/l23456789/15982/1/АКТУАЛЬНІ%20ПИТАННЯ%20КРИМІНАЛІСТИКИ_р101-105.р(іі.
5. Криміналістика : підручник / [В.В. Пясковсь-кий, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін, А.О. Антощук та ін.] ; за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Право, 2020. 752 с.
6. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе : науч.-практ. пособие. Москва, 2001. 144 с.
7. Осетрова О.С. Дотримання процесуальної форми як критерій допустимості доказів. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.
2014. №1. с. 142-154 URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/845/2/osetrova.pdf.
8. Самофалов Л.П. Роль процессуальной формы в реализации конституционных прав и свобод советских граждан в их отношении с милицией : автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 1987. 22 с.
9. Толочко О.М. Гуманізація доказування у кримінальному провадженні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. № 4. 2014.
С. 187-196.
10. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Санкт-Петербург, 1995. 867 с.
11. Шульга Н.В. Допустимість відомостей, отриманих за результатами відео конференції. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. №5 (20). с. 222-225. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v5_2017/54.pdf
12. Guidelines for conducting show ups. Port Washington Police Department, Wisconsin. URL: http:// defensewiki.ibj.org/index.php/Showups,_Lineups,_ and_%20Photo_Arrays.
13. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі № 761/2021/16-к, провадження № 51-3904км19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86505832.
14. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 21 липня 2020 року у справі № 331/2390/17, провадження № 51-1230км20. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90563134.
15. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, від 11 лютого 2020 року у справі №761/33311/15-к, провадження № 51-487км18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87672462.
Опубліковано
2020-11-25