ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК НАПРЯМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • О. О. Терзі
Ключові слова: медична практика, медична діяльність, ліцензування, правове регулювання, правовий акт

Анотація

Досліджуються законодавчі та підзаконні акти з питань ліцензування діяльності у сфері охорони здоров’я. Розглянуто поняття ліцензування, яке є неоднозначним. Вказується, що ліцензуванню підлягає медичнадіяльність, медична практика та визначені їх види. Підкреслюється значущість МОЗ України як єдиного органу ліцензування, який може перевіряти дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов із медичної практики.

Вказується на створення позитивної законодавчої основи ліцензування, яка, однак, потребує значного удосконалення з питань усунення надмірної регламентації та бюрократизації, внутрішніх протиріч, що ускладнює процедуру ліцензування.

Висловлюються пропозиції щодо не тільки узгодження нормативно-правових актів за своїм змістом та вимогами до суб’єктів ліцензійної діяльності, а й водночас розробки єдиного правового документа про зайняття такою діяльністю та його відповідність міжнародним стандартам.

Посилання

1. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801 URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2801-12.
2. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 2 берез. 2015 р. № 222-VIII URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19.
3. Авер’янова Є. Поняття ліцензування господарської діяльності. Підприємництво,  господарство  і право. 2017. № 11. С. 59–63.
4. Даценко О. М. Адміністративно-правове регулювання нафтогазового комплексу України : дис. ... канд. юрид. наук 12.00.07. Запоріжжя, 2016. 224 с.
5. Тимошенко К. В. Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності в Україні. Актуальні  проблеми  держави  і  права. 2006. Вип. 27. С. 292–297.
6. Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини : Наказ МОЗ України від 10.08.2000 р. № 195. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0150-01.
7. Баєва О. Менеджмент у сфері охорони здоров’я. Навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 640 с. URL: https://pidruchniki.com/1781040937372/meditsina/menedzhment_u_galuzi_ohoroni_zdorovya.
8. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80.
9. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14.
10. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 2 берез. 2015 р. № 222-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19.
11. Про лікарські засоби : Закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80.
12. Сенюта І. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: окремі штрихи до нормативного «портрету». Сучасні медичні технології. 2013. № 2. С. 97–100.
13. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики : Постанова КМУ від 02.03.2016 р. № 285. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF.
14. Дешко Л. М. Державне регулювання господарської діяльності у сфері охорони здоров’я : автореф. дис … канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк, 2010. 20 с.
15. Худошина О. В. Правові аспекти державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників. Державне управління: теорія та практика. 2016. № 1. С. 172–178.
16. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Постанова КМУ від 25 березня 2015 р. № 267. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF.
17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я : Постанова КМУ від 2 березня 2016 р. № 286. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 286-2016-%D0%BF.
18. Титовська Т. Ліцензування медичної практики як форма державного контролю в галузі охорони здоров’я: концептуальні засади і практичні наслідки. Наукові  праці  [Чорноморського  державного  університету  імені  Петра  Могили  комплексу  «Києво-Могилянська  академія»].  Сер.  :  Державне  управління. 2012. Т. 208. Вип. 196. С. 141–145.
19. Беденко-Зваридчук О. Ліцензування медичної практики у запитаннях і відповідях. Жіночий  лікар. 2011. № 5. С. 44–45.
20. Клинчук В. І. Ліцензування господарської діяльності у сфері охорони громадського здоров’я. Адміністративне право і процес. 2015. № 4 (14). С. 50–56.
21. Худошина О., Васюк Н. Лицензирование как форма государственного регулирования хозяйственной деятельности здравоохранения. Administrarea Publică. 2016. Nr. 1. Р. 119–126.
Опубліковано
2018-12-03