ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • О. М. Сибіга
Ключові слова: публічна інформація, розпорядники публічної інформації, забезпечення доступу до публічної інформації, адміністративне судочинство

Анотація

У роботі аналізуються представлені в юридичній літературі думки щодо визначення поняття «публічна інформація», розкриваються основні ознаки цього поняття, які є важливими для реалізації на практиці положень законодавства про доступ до публічної інформації, а також визначаються перспективні напрями подальших досліджень із цієї тематики. Звертається увага, що більшість досліджень із питань забезпечення доступу до публічної інформації присвячена теоретичним, а не практичним аспектам цієї теми. Пропонуються ознаки публічної інформації, які, на думку автора, сприятимуть реалізації норм Закону «Про доступ до публічної інформації» на практиці. Зазначається, що публічна інформація – це, по-перше, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, по-друге, інформація, яка була отримана/створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації. Акцентується на тому, що до суб’єктів владних повноважень належать органи державної влади, державні органи, органи місцевого самоврядування, натомість не належать службові чи посадові особи цих органів. Також суспільна інформація набуває статусу публічної у трьох випадках: а) якщо вона була отримана в процесі виконання суб’єктом владних повноважень; б) якщо вона була створена в процесі виконання суб’єктом владних повноважень; в) якщо вона перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень чи інших розпорядників публічної інформації.

Посилання

1. Про доступ до інформації : Закон України від 13.01.2011 р. Відомості  Верховної  Ради  України. 2011. № 32. Ст. 314.
2. Тептюк Є. П. Конституційне право на доступ до публічної інформації: проблеми законодавчого регулювання та судового захисту : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Київ, 2018. 21 с.
3. Кузенко Л. В. Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного управління : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право». Харків, 2003. 173 с.
4. Тарадай С. М. Адміністративні процедури забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2012. 212 с.
5. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. Відомості  Верховної  Ради  України. 1992. № 48. Ст. 650.
6. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 р. URL: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_10_29-09-2016.
Опубліковано
2018-12-03